-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
TRYGGHET: Det skal være trygt å sende våre barn inn i fotballens arena Foto:Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

I disse dager, når Norges største overgrepssak innen fotballen pågår i rettsapparatet, kan det være betimelig å minne om de rettningslinjer som gjelder innen all idrett og i fotballen.
Etter som fotballen er Norges største idrettsgren, med hundretusenvis av barn og ungdom hver eneste dag på våre arenaer, kan vi i særlig grad være utsatt for dette.
Da er det utrolig viktig at man hele tiden minnes om gjeldende rettningslinjer, som er satt av Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund for bekjempelse av seksulle overgrep mot barn og ungdom.

«Starttotalk» bryte stillheten

På slutten av 2018 startet NIF en kampanje for å bryte stillheten om seksuelle overgrep i idretten hvor det er helt på det rene at idrettsbarn har svært vanskelig for å si fra om de blir utsatt for seksuelle overgrep. 
Hovedhensikten er å skape oppmerksomhet og åpenhet rundt dette viktige temaet. Dette har blitt en bred kampanje hvor også Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet spiller på lag om å bryte stillheten. Fra før kjenner vi til at organisajonen Redd Barna har hatt et sterkt engasjement rundt og har vært direkte inne i enkelte fotballklubber.
  – Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar ansvar, bryter stillheten og gjør det lettere å si ifra om seksuell trakassering og overgrep, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF TV2.no

Stillheten  kan handle om skyldfølelse

Den tidligere nevnte største overgrepssaken i Norge bekrefter også at det er svært få berørte som står frem og varsler om overgrepene. Av de 458 ofrene som er fremkommet i denne saken, er det kun en gutt som på et tidspunkt sa ifra om utpressingen på Internett.

Professor Svein Mossige i psykologi ved Universitetet i Oslo og NOVA, OsloMet, har forsket på overgrep mot barn over internett. Han sier sakens omfang er enormt, men at dette er et mønster vi gjerne ser i overgrepssaker på nettet.
  Til TV2.no  svarte han på følgende spørsmål:
 Bare to meldte fra til politiet. Er det overraskende?
 -Det høres rart ut at så få sier fra om noe de vet er galt. Samtidig er dette også et mønster i denne typen saker, at det er veldig få som forteller politiet eller sine nærmeste om at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep på nettet, sier Mossige til TV 2.no

Han mener dette handler om skyld og skam, og at de fornærmede ofte selv føler de har bidratt på veien ved å sende bilder eller gjennomføre visse handlinger.
– Det viktigste for å få denne typen ting avdekket er at foreldre og barn har et så åpent og godt forhold, at barna tør å betro seg til de voksne, sier han til TV2. no
Du finner link til denne saken på slutten av artikkelen

Vil skape oppmerksomhet

– Temaet er relevant i alle idrettslag. Enten har det skjedd i ditt idrettslag, eller så skjer det nå, eller så vil det skje i fremtiden om du ikke tar opp temaet. Filmen viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsforbundet håper å nå ut til flere med våre verktøy, sier Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid i NIF.

Linda Hofstad Helleland, tidligere Barne- og likestillingsministeren mente i debatten om seksuell trakassering at overgrep innen idretten har hatt for lite oppmerksomhet i Norge.
  – Jeg er glad for at NIF sammen med regjeringen ønsker å skape oppmerksomhet rundt et viktig tema. Vi må tørre å tro at overgrep skjer også i idretten. Det vil gjøre det lettere for både voksne og barn å snakke om dette, uttalte Barne- og likestillingsministeren.

Idretten skal være en trygg arena

– Nesten alle barn er med i norsk idrett, og mange deltar i flere idretter. Der skal de være trygge, og foreldre skal kunne vite at deres barn ikke risikerer å bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Jeg er veldig fornøyd med at NIF går så aktivt inn i dette temaet. Nå må særforbundene og idrettskretsene ta dette opp lokalt over hele landet, sa  kulturminister Trine Skei Grande.

Rettningslinjer mot seksuell trakasering og overgrep

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Følgende retningslinjer gjelder for hele norsk idrett:
• Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
• Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
• Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt  ladet.
• Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
• Tilstrebe og ha begge kjønn representert i  støtteapparatet
• Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
• Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens  privatliv.
• Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
• Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
• Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse  retningslinjene.

Norges Idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakasering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep. 
 Les: Seksuell trakassering og overgrep Idrettsforbundet.noLes: Seksuell trakassering og overgrep Idrettsforbundet.no

Hva med Norges Fotballforbund ?

Dette området har selvsagt meget høy prioritet i Fotballforbundet, som idrettens desidert største særforbund. De har også sine egne rettningslinjer mot seksuell overgrep og trakasering og vi finner disse fra NFF og fotball.no/barn og ungdom. 

NFF sitt verdigrunnlag

NFFs aktiviteter bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og  likeverd.

• Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering.
• NFF har gjennomført helhetlig gjenomgang for å tydeliggjøre retningslinjene og klargjøre rutiner og oppfølging for å sikre at fotball-Norge gjør sitt ytterste for å ha trygge rammer rundt sporten.
• Det er stor utskifting av frivillige i fotballen og skal vi lykkes med å ha fotballen som en trygg arena er det avgjørende at styret i klubben har et kontinuerlig fokus på temaet gjennom praksisnære retningslinjer og tett oppfølging. 
• En god praksis fordrer kunnskap om hva seksuell trakassering og overgrep er, hvordan forebygge og hvordan forholde seg til en konkret hendelse.
NFF tar for seg følgende kapitler:
•En trygg ramme
• Hva er seksuell trakassering og overgrep?
• Forebygging av seksuell trakassering og overgrep
• Politiattest
• Ved seksuell trakassering og seksuelle overgrep
• Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep
• Mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell  trakassering
• Informasjon og kommunikasjon

Les på fotball.no Retningslinjer ved seksuelle overgrep

Varsling ved brudd på disse bestemmelsene kan varsles direkte ved  å kontakte
Henrik Lunde, Seksjonsleder barn og ungdom i NFF
92 66 17 14

Siste: Politiet vil ikke fornye vandelsattester.

Idretten vil ikke nå ha oversikt over hvem som har rent rulleblad etter dette, dette vil skape hodebry for Idretten. Norges Idrettsforbund har siden 2009 hatt avtale med Politiet om at politiattestene skal kunne fornyes hvert tredje år. Denne avtalen ble opphevet av politiet i 2018.
Denne saken er alvorlig i kampen mot seksuelle trakasering og overgrepe, ref. arikkel, og vil  i følge NIF bli løftet opp på politisk nivå.

• Les Siste nytt pr 19 februar:  NIF slår alarm: Vet ikke hvilke trenere som har rent rulleblad

Relaterte artikler rundt dette teama:

• Norges største overgrepssak TV2.no 458 overgrepsofre – bare én gutt sa fra
• Redd Barna: - Overgriperen kan være den kule treneren som alle liker
• Organisasjonen vil sterkere på banen for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn i norsk idrett. 

-- annonse --