-- annonse --
Juridisk rådgiving
FAST ANSETTELSE: Bodø/Glimt gir fast ansettelse til fem av trenerne på Glimt-akademiet. Et eksempel andre bør følge etter, mener NFTs jurister. Foto: glimt.no
Gjest
Av Claude A. Lenth og Sjur Obrestad Gabrielsen i Advokatfirmaet Hjort DA

  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nummer 4/2020

Det fremste kjennetegnet ved fast ansettelse er at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset. Det vil si at arbeidsforholdet løper helt frem til det blir sagt opp av enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Arbeidstaker trenger ingen særskilt grunn for å si opp arbeidsavtalen, mens arbeidsgiver kun kan si opp arbeidsavtalen dersom oppsigelsen er «saklig begrunnet», enten i virksomhetens forhold eller på grunn av forhold knyttet til treneren. 

Til sammenligning opphører normalt en midlertidig arbeidsavtale ved det avtalte tidsrommets utløp, typisk 1-3 år frem i tid. Dersom klubben eller treneren ønsker å avslutte kontrakten underveis i avtaleperioden, gjelder i utgangspunktet akkurat de samme regler for oppsigelse som ved fast ansettelse. Det vil si at oppsigelser fra klubbens side må være «saklig begrunnet», mens treneren ikke trenger særskilt grunn for å si opp arbeidsavtalen. Et unntak fra hovedregelen gjelder dersom partene uttrykkelig har avtalt at den midlertidige arbeidsavtalen skal være gjensidig uoppsigelig i avtaleperioden (såkalt avtale om «bindingstid»). I så fall kan ingen av partene si opp arbeidsavtalen underveis i avtaleperioden. 

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven åpner likevel for at trenere og ledere innen den organiserte idretten kan ansettes på midlertidige arbeidskontrakter. Dette skyldes at toppidretten antas å ha et større behov for fleksibilitet når det gjelder «utskiftning» av arbeidstakere enn det øvrige arbeidsliv fordi det gjelder særlig strenge prestasjonskrav i idretten. Samtidig skal det sies at unntaket for idretten opprinnelig kom med som et benkeforslag fra Stortinget da lovforslaget i sin tid ble behandlet, og at de hensyn som gjorde seg gjeldende den gangen nok ikke er like tungtveiende sett fra trenerens perspektiv hvor mange har dette som en fulltidsjobb og samme behov økonomiske sikkerhet for seg og sine familier som alle andre arbeidstakere i arbeidslivet.

Fra trenernes side er det nok flere som tenker at det er praktisk å inngå midlertidige ansettelsesavtaler av hensyn til egen fleksibilitet. Dette er imidlertid ikke noe godt argument, ettersom alle arbeidstakere i Norge (også innenfor den organiserte idretten) fritt kan si opp en fast ansettelsesavtale uten krav til saklig grunn så lenge oppsigelsestiden blir oppfylt. Fra en treners side er det derfor få gode grunner for å inngå midlertidige arbeidskontrakter. 

Fra klubbenes side brukes også ofte hensynet til fleksibilitet som argument for å tilby korte midlertidige kontrakter til treneren, gjerne på 1 til 2 år av gangen. Klubbenes tankegang er til dels korrekt, ettersom et midlertidig arbeidsforhold naturlig nok vil utløpe tidligere av seg selv enn et fast arbeidsforhold. I praksis ser vi imidlertid at en del klubber ikke er klar over at midlertidig ansettelseskontrakt ikke gir klubbene noen større rett til å si opp en trener før utløpet av den avtalte perioden. Dette momentet oppfordrer vi trenerforeningens medlemmer til å klargjøre for klubbene før midlertidige arbeidskontrakter ukritisk tas i bruk. 

Andre momenter som bør tas med i vurderingen, er at en fast ansettelseskontrakt signaliserer gjensidig tillit og ønske om kontinuitet og langsiktighet i relasjonen. Dette er faktorer som normalt antas å skape gode forutsetninger for samarbeid og utvikling, men som kanskje har blitt noe undervurdert i fotballen. Særlig i tilfeller der langsiktig utvikling er viktigere enn umiddelbare resultater og stor grad av fleksibilitet – for eksempel for spillerutviklere og ungdomstrenere – er det grunn til å vektlegge disse faktorene, slik Bodø/Glimt nå ser ut til å ha gjort. I tillegg vil fast ansettelse gi yrkestreneren en mer forutberegnelig økonomi for seg og sin familie, samt et betydelig bedre stillingsvern dersom det først skulle oppstå uenighet i en oppsigelsessituasjon. 

For trenerforeningen er det derfor viktig å kommunisere til sine medlemmer at en arbeidsavtale med fast ansettelse vil kunne være et bedre alternativ enn dagens midlertidig kontrakter. Samtidig er trenerforeningen naturlig nok innforstått med at det også fortsatt vil være behov for eller ønskelig å inngå midlertidig kontrakter. Det viktigste er at både klubbene og trenere/ledere foretar et veloverveiet valg, og ikke ukritisk fortsatt velger en midlertidig ansettelsesavtale bare fordi dette har vært etablert praksis. Husk på at det også er mulig å starte en ny relasjon med en midlertidig ansettelsesavtale, som senere erstattes med en fast ansettelsesavtale når partene har lært hverandre å kjenne. 

-- annonse --