-- annonse --
Juridisk rådgiving
DOBBELT RISIKO: – En klubb løper altså en risiko for at en permittert spiller legitimt kan si opp spillerkontrakten, og tilsvarende løper en spiller en risiko ved å si opp spillerkontrakten dersom han blir permittert, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpix
Gjest
Av Pål Kleven og Tomas Kristensen i Advokatfirma Kleven & Kristensen

Det er riktig at arbeidstakere som blir permittert får en forkortet oppsigelsesfrist på 14 dager etter nevnte bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Spillerkontraktene kan imidlertid ikke sies opp, men kan kun termineres dersom det foreligger såkalt «just cause». Det rettslige spørsmålet blir dermed om begrepet «oppsigelsesfrist» som bestemmelsen benytter, må tolkes utvidende slik at også «uoppsigelige» avtaler som spillerkontrakter omfattes av bestemmelsen. Etter det vi er kjent med er ikke dette spørsmålet vurdert av lovgiver og det har heller ikke fått sin avklaring gjennom rettspraksis. Svaret må derfor basere seg på andre momenter, og her er det etter vår oppfatning forhold som taler både for og imot.

Dersom spillerkontrakter ikke omfattes av arbeidsmiljølovens § 15-3 (9), må spilleren som nevnt ha «just cause» for å terminere kontrakten. Hvor vidt permittering er en «just cause» vil måtte bero på en konkret helhetsvurdering av årsak, varighet og omfang. Videre må det vurderes om en ubetinget oppsigelsesadgang for en spiller som blir permittert forrykker balanseforholdet mellom klubb og spiller som også prinsippene rundt overgangssystemet er basert på. I denne forbindelse nevnes at i henhold til spillerkontraktens vedlegg om hva som utgjør «just cause» (som er basert på rettspraksis fra FIFA/CAS), så vil det foreligge «just cause» dersom klubben er mer enn to måneder forsinket med lønnsutbetaling. Dersom spilleren i en slik situasjon vil terminere, må spilleren gi klubben en frist på 15 dager til å gjøre opp før terminering kan finne sted.

Dersom en rettslig prøving av problemstillingen ender med at spilleren hadde just cause til å si opp spillerkontrakten, vil en klubb kunne bli erstatningsansvarlig og/eller bli ilagt sportslige sanksjoner. Tilsvarende vil en spiller kunne bli erstatningsansvarlig og/eller bli ilagt sportslige sanksjoner dersom spilleren ikke hadde just cause til å si opp spillerkontrakten. Det vil også være slik at ved en tvist om gyldigheten av en terminering av en spillerkontrakt, så vil spørsmålet i praksis først bli behandlet av NFFs eller FIFAs tvisteløsningsorganer (avhengig av om det er en nasjonal eller en internasjonal overgang) for å avklare hvor vidt spillerens spillerpass skal frigis eller ikke.

En klubb løper altså en risiko for at en permittert spiller legitimt kan si opp spillerkontrakten, og tilsvarende løper en spiller en risiko ved å si opp spillerkontrakten dersom han blir permittert. Vi tror det er i både klubbenes og spillernes interesse å opptre solidarisk i denne ekstremsituasjonen vi alle står overfor, og at begge parter søker å opprettholde stabiliteten i størst mulig grad så lenge situasjonen vedvarer.

-- annonse --