-- annonse --
Juridisk rådgiving
Gjest
Av advokat Frode Elgesem og advokatfullmektig Toralf Wågheim, advokatfirmaet Hjort DA

Mange av disse problemene kan med enkle grep unngås. Vi vil her gi noen tips som kan bidra til å skape mer ryddighet og forutsigbarhet i arbeidsforholdet.
  Ved inngåelse av nytt trenerengasjement er det svært viktig at det utarbeides en skriftlig arbeidskontrakt. Dette gjelder uavhengig av om treneren befinner seg på Tippeliganivå eller i de lavere divisjoner. Vi vil også anbefale trenere for aldersbestemte lag å be om skriftlig arbeidskontrakt.

Skriftlig kontrakt

Dersom treneren er å anse som arbeidstak- er i arbeidsmiljølovens forstand (de fleste trenere vil være arbeidstakere), plikter også klubbene som arbeidsgivere å utarbeide skriftlig arbeidskontrakt til sine ansatte, se arbeidsmiljøloven § 14-5. Dersom arbeidsforholdet varer mer enn én måned, skal arbeidsgiver sørge for skriftlig arbeidskontrakt snarest mulig og senest innen én måned etter at arbeidsforholdet begynte. Ved å utarbeide skriftlig kontrakt, slipper man senere konflikter om hva som er avtalt mellom partene.
  Dette bringer oss videre til spørsmålet om hva som er viktig å innta i arbeidskontrakten. I arbeidsmiljøloven § 14-6 fremgår en del minimumskrav til hva arbeidskontrakten skal inneholde. Noen av de viktigste punktene er:

Varighet

For det første må partene regulere kontraktens varighet. Fast ansettelse er det beste, men loven åpner for midlertidig ansettelse av bl.a. trenere. Midlertidig ansettelse er i praksis det vanligste. Skal arbeidsforholdet vare i én sesong eller tre sesonger? Det bør her fastsettes hvilken dato treneren skal begynne arbeidet og dersom arbeids- forholdet er midlertidig, bør det fastsettes hvilken dato arbeidsforholdet skal opphøre.

Lønn

Videre må det reguleres hva som skal være trenerens lønn og om treneren har rett på andre ytelser. Dersom treneren skal ha rett til eksempelvis bonus, reisegodtgjørelse, personalforsikringer, dekning av mobil- telefon og hjemmekontor, bør dette inntas i kontrakten, slik at man kan unngå konflikt om dette i ettertid. For trenere i høyere divisjoner kan det være viktig å prøve å få inn i avtalen at klubben skal betale full lønn under sykdom, med fradrag av eventuelle trygdeytelser. Dersom treneren har høyere lønn enn det folketrygden dekker i disse tilfellene, vil treneren med en slik regulering være sikret sin vanlige lønn selv om han skulle bli syk.

Ulovlig

For trenere i lavere divisjoner har vi sett at enkelte klubber tilbyr godtg jørelse et- ter reiseregning i stedet for alminnelig lønn. Dette er en ordning som er ulovlig og som vi sterkt vil fraråde. Dersom ordningen kan ses på som skjult lønn, kan treneren ilegges straffeskatt etter ligningsloven. Man må derfor være klar på at lønn skal utbetales som alminnelig lønn, hvor klubben betaler arbeidsgiveravgift og foretar skattetrekk på vanlig måte.

Arbeidsoppgaver

Som et siste moment vil vi trekke frem at kontrakten bør ha en regulering av trenerens arbeidsoppgaver. Det bør for det første fremgå hvilken stilling treneren har (hovedtrener eller assistenttrener) og videre hvilke arbeidsoppgaver stillingen medfører. Dette er hensiktsmessig av flere grunner, herunder at klubben ikke i ettertid kan anføre at en bestemt arbeidsoppgave faller utenfor trenerens arbeidsfelt, samt at klubben ikke i ettertid kan hevde at treneren har unnlatt å utføre arbeidsoppgaver som klubben mener at treneren skal utføre.

-- annonse --