-- annonse --
Nyheter
ENORM INNSATS: Det er enorm aktivitet i fotball-Norge. En helt utrolig stor frivillig innsats fra trenere, ledere, foreldre og andre frivillige gjør det mulig. Foto: IVAR THORESEN
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

I en «vanlig bedrift» ville dette ha utløst nærmere 5 milliarder i årlige lønnsutgifter, om det hadde vært aktuelt.
Vi skal se nærmere på hvordan man har kommet frem til disse tallene. Fra nå av bør dette legges inn i enhver samfunnsdebatt for å sette fokus på hvor viktig frivilligheten i norsk fotball - og i idretten generelt – er for vårt samfunn.

Dansk utredning om frivilligheten

Tallene som vi her har tatt frem bygger først på en dansk utredning om frivilligheten i fotballen, en DBU «Samfundsøkonomisk betydning af fodbold i Danmark» For spesielt intereserte er det en link til hele den danske utredningen på slutten av denne artikkelen.
Jeg har ikke vært istand til å finne en tilsvarende sakfunnsmessig utredning av frivillighetens betydning innen norsk fotball.
Det eneste jeg finner er en presentasjon under en Idrettspolitisk konferanse i Trøndelag i 2006 av Karen Espelund, daværende generalsekretær, NFF. Det er en link til denne på slutten av artikkelen.

Sammenlignende faktatall

Dansk fotball består av cirka 1 650 klubber, rundt 300 000 spillere og omlag 126 000 frivillige.
Ut fra en gjennomsnittmåling av hvor mye tid en frivillig legge ned pr. uke og måned har man i Danmark kommet frem til total gjennomsnittlig timeantall som tilsvarer 9 165 heltidsstillinger. Dette er sammenlignet med Aarhus Universitetshospital. Om den frivillige arbeidsinnsatsen her skulle vært lønnet hadde dette dreid seg om 4,145 miliarder kroner.

Norsk fotball, som består av 1822 klubber, rundt 400 000 spillere og omtrent 130 000 frivillige, vil ut fra de samme gjennomsnittmålinger som er lagt til grunn i Danmark,  komme opp i et timeantall som tilsvarer over 10 000 heltidsstillinger i en norsk bedrift. Skulle denne frivillige arbeidsinnsatsen i norsk fotball vært lønnet hadde det dreid seg om over 4,5 milliarder kroner i året. Gjør oppmerksom på at vi ikke har tilsvarende norsk utredning så tallene som fremkommer her må selvsagt kvalitetssikres, men tallene vil uansett bli høyere enn i Danmark.
Jeg antar at det gjennomsnittelige timetallet ligger langt høyere i Norge, da reisetid til treninger og kamper er langt lengre her på grunn av avstander og gegrafisk beliggenhet. Innen enkelte fotballkretser kan det fort bli en reisetid opp mot fire timer og lenger, tur retur for en kamp i barne- og ungdomsfotballen.

Samfunnsmessig betydning

Den Danske utredningen oppsummerer betydningen av frivilligheten på følgende måte:
• Fodbold har stor betydning for det danske samfund, og spiller en væsentlig rolle i mange danskers hverdag.
• Dansk Boldspil-Union (DBU) er dermed med til at gøre en forskel i samfundet, med fodbold som redskab.
• DBU er det suverænt største specialforbund i DIF med fodboldklubbernes ca. 336 713 medlemmer (2016). 
• DBU og fodboldklubberne spiller en afgørende rolle i forhold til at fremme en sund og aktiv livsstil i Danmark. 

Fodboldens bidrag til det danske samfund er mangeartet, og i denne rapport retter vi fokus på nogle af de vigtigste bidrag fra sporten og afdækker fodboldens samfundsbidrag via. fire kanaler:
1. Den værdi fodboldens mange frivillige skaber i fodboldens foreningsliv.
2. Den nationaløkonomiske betydning. Fodbold øger den økonomiske aktivitet, hvilket afspejles i BNP. 
3. Den sundhedsøkonomiske værdi. Fodbold bidrager positivt til danskernes fysiske sundhed
4. Den sociale værdi. Fodbold spiller en vigtig rolle i mange sociale sammenhænge og skaber derigennem værdi for danskerne.
Vi tar også med en en artikkel med følgende overskrift:
"Frivillige er en guldgrube for kommunene

Sitat: For hver krone kommunen investerer i deres lokale fodboldklubber får de deres investering mange gange igen. Den frivillige arbejdskraft i fodboldklubberne har en værdi, der svarer til mere end 9000 fuldtidsstillinger. Samtidig skaber fodboldklubber en enorm kommunal værdi i form af sundhedsfremmende aktiviteter, lokalt sammenhold, integration og fritidsaktiviteter. Alt sammen områder, der må stå højt på ønskelisten hos de kommunalpolitikere, der snart skal på valg.

Norsk fotball drives av frivillighet

Som tidligere referert til finner jeg følgende beskrivelse av frivilligheten i Norges Fotballforbund.
Det har aldri vært en større frivillig innsats i norsk fotball enn i dag! 
 • Norsk fotball  – totalt avhengig av frivillighet! 
 • Frivillighet – en verdi i seg selv. 
 • Deltagelse oppleves å ha en egenverdi 
 • Gir læring på nytt felt 
 • Sosialt fellesskap.

Fotballens fire viktigste sosiale funksjoner for barn og ungdom er:  
 • den sosialiserende
 • den mentalt forebyggende. 
 • den sosiale nettverksfunksjonen. 
 • den sosialt inkluderende.
NFFs strategi for å styrke/utvikle frivilligheten? 
Skape vi-følelse;  Klubben = limet i lokalsamfunnet/bygda
Fotball er nærmiljøpolitikk i praksis! 
I storbyene, i alle små lokalsamfunn 

NIF sitt estimat om frivilligheten

For de som vil lese NIF sitt Idrettspolitiske Dpkoment 2015-2019 se linken til slutt i denne artikkelen.

NIF NIF sin illustrasjon over frivilligheten i Norsk idrett, trenger kanskje en oppdatering når vårt estimat rundt fotball er rundt 5 milliarder?

Hva ønsker regjeringen med frivilligheten?

Frivillighet har en sentral plass i regjeringens plattform derfor regjeringen lansert en intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.
Stikkord i denne sammenheng er:

  • Verdi– regjeringen anerkjenner frivillighetens enorme verdi som samfunnsbygger
  • Aktivitet– regjeringen vil legge til rette for at frivilligheten vokser fram nedenfra og anerkjenner at frihet fra politisk styring er viktig for en aktiv frivillig sektor.
  • Medvirkning– regjeringen vil legge til rette for en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor
  • Forenkling– regjeringen vil legge til rette for enklere regler og mindre byråkrati i samspillet med frivillig sektor
  • Selvstendighet–regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige stilling i samfunnet

Den norske regjering bevilger selvsagt store beløp til norsk idrett hver år, men spørsmålet er om det blir målt opp mot den enorme arbeidsinnsatsen som frivilligheten nedlegger ? Det er kjent at regjeringen nå jobber med en ny frivivillighetsmelding som skal munne ut i en Stortingsmelding.
Alle som har tanker rundt hvordan den statlige frivillighetspolitikken bør utformes oppfordres til å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

Hva ønsker man å oppnå med dette?

Gjennom den danske utredningen tror jeg DBU har klart å synliggjøre hvor mye verdiskapning frivilligheten i fotball betyr for det danske samfunnet og ikke minst i lokalsamfunnet.
Hensikten er å åpne øynene på politikere og ikke minst Folketinget slik at bevilgninger blir i forhold den innsats og betydning frivilligheten har.

Det er å håpe at Norges Fotballforbund følger etter i samme fotspor som DBU og sørger å få igang en tilsvarende utredning med påfølgende debatt av frivillighten betydning for fotballen her i Norge. 
En har lenge rettet blikket mot Island hvor stat og kommuner i mange år har honorert idretten og fotballen med bevilgninger på en helt annen måte enn her i Norge. For eksempel ved å ansette trenere i barnefotball som får kommunal støtte.

Ser frem til en ordentlig debatt rundt frivillighetens betydning for Norsk fotball og samfunnet forøvrig. •

 

-- annonse --