-- annonse --
Nyheter
LA MANGA SEMINARET 2017: Staben i Toppfotballsenteret, har jobbet målrettet og bevisst over flere år for å kunne presentere de operasjonelle planene for akademiklassifisering for norsk toppfotball. FOTO: Teddy Moen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
KOMMENTAR Av Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

I mange år har jeg hatt lyst til å være med på dette seminaret som har fått så mange gode tilbakemeldinger i fagmiljøet. Utfordringen har vært at Trenerforeningen parallelt har arrangert sin årlige trenertur til engelsk fotball. Da NFT besluttet å legge denne på is i 2017, åpnet det seg en anledning til å sette kursen for syd-Spania og hva det berømte La Manga Club kunne tilby. Jeg ble ikke skuffet!

Forankring

Tema i år var «akademiklassifisering». For å kunne fordele utviklingspotten (kr 58,2 millioner pr. år fra 2017 til 2022) i norsk toppfotball (blant 32 toppklubber på herresiden), er det nødvendig med en god plan med gode strategier. Og skolering av nøkkelpersoner i toppklubbene.

LMdagoKRAV: Dag Opjordsmoen i Toppfotballsenteret mener det er en naturlig utvikling av profesjonell fotball i Norge at man stiller tøffere krav til arbeidet med spiller- og trenerutvikling.

Å sprøyte inn hele 350 millioner over seksårsperiode på norsk fotballs to øverste fotballigaer, er i nordisk målestokk en fantastisk investering hvis mål er å utvikle flere talenter og fagpersonell (ulike grupper utviklingstrenere). Men det forplikter også! Erfaringene gjort viser at behovet for en sterkere styring, kontroll og kompetanseutvikling er avgjørende om denne enorme investeringen skal gi avkastning.

Toppfotballsenteret

Gjennom seks dager tok Toppfotballsenteret sine utviklingsansvarlige med seg landslagstrenere NFF, veilederkorps NFF, studenter på NIH, undertegnede med flere gjennom en prosess med planer og verktøy for akademiklassifisering. Innledningene var inspirerende, presentasjonen var detaljerte og fagpersonene ved TFS var meget godt forberedte. Tilnærmingen var både forsknings- og erfaringbasert. TFS har valgt å legge listen høyere i sitt klassifiseringssystem enn både Sverige og Danmark, som allerede har implementert systemet i sin toppfotball. Men så har også norsk Toppfotball satt av atskillig mer ressurser her enn sine naboland. Og med ressurser til fordeling, er det også lettere å stille krav til sine medlemsklubber.

Endringer

Ambisjonene i TFS er høye. Gjennom forskning, innhenting av data fra andre nasjoner og ett nitid arbeid over flere år med å systematisere kravene som ligger til grunn for topp-prestasjoner i fotball, har de så formet en modell som de mener er hensiktsmessig i utviklingen av norsk toppfotball. I mine samtaler med en rekke ansvarlige i toppklubbene, var tilbakemeldingen at de er blitt inspirert, bedre forberedt og at de nå ønsker å utnytte de ressursene de kan få tilgang på. Samtidig er klubbene realistiske og forstår at de må ta tiden til hjelp for å bygge sine utviklingsarenaer. Sammenliknet med mange klubber ute i Europa med en lengre fartstid av profesjonell fotball, fremstår fortsatt norsk toppfotball som en lillebror på en rekke områder. Det er denne oppgaven TFS som et kompetansesenter for norsk toppfotball, er gitt å utøve. Gjennom å få innsikt og en bedre forståelse om hvordan TFS driver sin virksomhet denne uken, har jeg tiltro til at de som veiledere og prosessmakere, kan drive frem klubbmiljøene bedre mot de ambisiøse målene norsk toppfotball har satt seg.

Unike muligheter

Men å heve kvaliteten i trenerarbeidet og utviklingen av spillere betraktelig, betyr også en erkjennelse av at en rekke forhold rundt kultur og drift i toppklubbene må endres. Er norsk toppfotball og norske utviklingsansvarlige rede for å snu på en rekke steiner og legge opp en tøffere og mer målrettet linje for å utvikle spillere og trenere?

LMperryReidarVDISKUSJONER: Per Joar Hansen fra Toppfotballsenteret og Reidar Vågenes fra veilederkorpset i Norges Fotballforbund deler ikke alle oppfatningen av hvordan norsk toppfotball bør organiseres i fremtiden.

Styrer, administrasjoner, utviklingsansvarlige og ikke minst de mange profesjonelle fotballtrenere som nå kommer inn i dette systemet, må motbevise dette. Til tross for en profesjonalisering av norske toppklubber siden inngangen av 2000-tallet, med en stor satsing på heltidsansatte trenere, er det fortsatt vanskelig å identifisere tydeligere resultatforbedringer i norsk toppfotball verken innen spillerutvikling eller på toppklubbenes prestasjoner i Europa. Kan vi nå ha tiltro til at vi vil se positive endringer i den kommende 6-årsperioden?

Ikke alle like imponert

Ikke alle er like imponert over arbeidet til TFS og den retningen de mener en akademiklassifisering vil ta norsk fotball i. Denne skepsisen er å finne i deler av fagmiljøet i Norges Fotballforbund, i enkelte av toppklubbene og ute blant trenere i norsk breddefotball. De er bekymret for at den endringen det legges opp til, vil rokke ved fundamentet i den norske fotball-kulturen. Ved å forskyve definisjonsmakten, vil man mene at toppfotballen vil oppnå en innflytelse som norsk fotball som helhet ikke er tjent med.  De er redd for at grunnleggende verdier i norsk fotball vil bli utfordret og over tid tape terreng. Deres kritikk går på at man ved å kopiere andre nasjoners tilnærming til fotballopplæring og drift, i større grad vil være opptatt av kjøp og salg, kommersialisering, selektering, talenter og profesjonalisering enn de kjerneverdiene som glede, likeverd, involvering, folkelighet og trygghet, som har vært førende for arbeidet med å utvikle hele norsk fotball.

Hva slags retning vil dette ta norsk fotball?

På La Manga ble det også uttrykt skepsis og frykt for en økt polarisering i norsk fotball, faktisk også kan sette norsk toppfotball tilbake over tid. De savnet en større debatt rundt hele ideen om en norsk akademi-modell i det norske fagmiljøet. Man burde ta seg bedre tid, involvere NFF sterkere og fagpersoner fra miljøer på utsiden av toppfotballen, mer tid til en kritisk debatt, før man så besluttet å implementere en ny akademi-modell.  Var noen av innspillene.

LaMangaStigWBjornFrodeULIKE: Stig Winsnæs fra veilederkorpset i NFF og Bjørn Frode Strand fra akademiet til Strømsgodset Toppfotball. Representanter fra to ulike miljøer, i ulike aldre og med ulike bakgrunn. En styrke for norsk fotball at de begge er tilstede på det samme seminaret!

Det er naturlig at planer for store endringer og tydelige veivalg, som bryter med mye av det som gjøres i dag i norsk toppfotball, vil skape grunnlag for debatt, uro, skepsis og irritasjon. Er denne bekymringen dog berettiget?

Både ja og nei

Den faglige forankringen TFS bygger akademiklassifiseringen på er blant annet det store forskningsarbeidet gjort av Jim Collins med flere som kommer til uttrykk i boka «Good to Great». En forutsetning for å være bra til å bli fremragende, bygger på en avgjørende premiss:

Først hvem – så hva: – Får de rette folka om bord, og de gale over bord!

Underforstått – fremragende fotballpersoner med stor fotballkompetanse, er nødvendig for å få store fremganger.

LaMangaGruppebildeALLE SAMMEN: Deltakerne på La Manga Seminaret 2017.

Norsk toppfotball er fortsatt ung som en «profesjonell industri» og foreløpig har man ikke lykkes godt nok i å utvikle dyktige nok og mange nok fotball- og utviklingstrenere som forstår kravene i profesjonell fotball og hva som må gjøres for å ta norsk fotball nærmere. Dette er ikke ett ansvar norsk toppfotball og toppfotballsenteret kan bære alene. Her påhviler det ett like stort ansvar overfor NFF med ansvar for trenerutdanningen i Norge, andre utdanningsinstitusjoner som NIH og andre kompetanse-institusjoner. Også Trenerforeningen som en interesseorganisasjon behøver å trykke mer på for å løfte en profesjonskultur med kontinuerlig interesse og nysgjerrighet blant fotballtrenere på alle nivåer, om kvaliteten i treningshverdagen skal heves i mange miljøer.

Her er vi allerede på etterskudd.

Man må enes om noe!

Man må ikke være redd for en sunn, kritisk debatt omkring veivalgene i norsk toppfotball. En slik debatt vil kunne bidra til økt kvalitetssikring av modellene, sterkere eierforhold til dem blant flere og en bedre legitimering for hvorfor man skal bruke 350 millioner på spiller- og trenerutvikling i norske toppklubber på herresiden.

Derfor må Norsk toppfotball, Toppfotballsenteret og fagmiljøet i norske toppklubber tåle at det blir stilt mange spørsmål. Norsk fotball har en identitet som mange ønsker å verne om. Samtidig er det også mange miljøer som ønsker endringer for å skape fremganger i norsk fotball. I ett slikt perspektiv vil det være nødvendig med respekt, åpenhet og balanse i debatten – før viktige veivalg skal gjøres.

Men en ting er sikkert. Målene satt for norsk toppfotball de siste årene er IKKE nådd. Da er det på sin plass og helt legitimt å drøfte nye og bedre strategier. Norsk toppfotball har gjort dette og besluttet seg for hvilken vei de ønsker å gå. For oss som har fått anledning til å ta del i deler av denne prosessen gjennom La Manga Seminaret, har det vært svært interessant og fruktbart å få en økt innsikt i det arbeidet som er gjort og skal gjøres rundt akademiklassifisering.

-- annonse --