-- annonse --
Nyheter
INGEN ENDRING: Fotballpresident Terje Svendsen og hans forbundsstyre anbefaler ingen endringer når det gjelder andrelagenes plass i seriesystemet. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Forbundstinget 2019 vedtok at forbundsstyret skulle oppnevne et utvalg som skulle vurdere lavere rangert lags posisjon i seriesystemet frem mot årets Fotballting. Utvalget har avsluttet sitt arbeid og konkluderer med følgende:
«Utvalget har, etter å ha hørt med interesseorganisasjoner, klubber og kretser, konkludert med at dagens ordning med andrelag i seriesystemet bør beholdes. 
  Utvalget kan ikke se at det er reelle alternativ som vil gjøre norsk fotball bedre.»

Utvider aldersbegrensningene

Utvalget anbefaler likevel en endring, og det går på aldersbegrensningene i kampreglementet som sier at spillere på andrelag til klubber i 0. og 1. divisjon menn må være under 22 år ved årets begynnelse. Laget kan til enhver tid ha inntil tre overårige spillere, profesjonelle eller amatører, på banen samtidig.
  Utvalget mener at aldersbegrensningen også må gjelde lag i PostNord-ligaen, og dette støttes av forbundsstyret i innstillingen overfor Forbundstinget. 

Bredt sammensatt

Utvalget har bestått av: Mette Christiansen (forbundsstyret, leder), Erik Solér (Norsk Toppfotball), Ingvar Graffer (Toppfotball Kvinner), Asle Tjøtta (Divisjonsforeningen), Helle Visjø (Divisjonsforeningen), Ane-Guro Skare Rekdal (Fotballkretsene), Ernst Vidar Pedersen (Kretslederne) og Henrik Salveson (NFFs administrasjon).
  I arbeidet har utvalget satt søkelys på de øverste divisjonene på herre- og kvinnesiden. Tingforslaget rettet seg også hovedsakelig mot de øverste divisjonene, og utvalget fant at det ville være for omfattende/lite hensiktsmessig å vurdere forbud mot lavere rangerte seniorlag i alle divisjoner.
  Utvalget har hentet innspill fra både klubb- og organisasjonsnivå i sitt arbeid.

Mange argumenter

Med bakgrunn i mottatte innspill og drøftinger i utvalget er det listet opp en rekke argumenter for og mot å gjøre noe med andrelagenes deltakelse i seriespillet. Her er de viktigste:

Argumenter for:

 • Hovedargumentet for å ta andrelagene ut av seriesystemet er at de ordinære lagene som deltar i seriespill ikke vil bli påvirket av svingninger i kvaliteten på andrelagene.
 • Det er en kjensgjerning at andrelagene sin lagoppstilling skifter mer fra kamp til kamp enn hva som er tilfelle for førstelag. Dersom man tar andrelagene ut av seriesystemet vil dette problemet forsvinne.
 • Etter gjennomgang av tabeller med og uten andrelag ser man en liten endring i lag som rykker opp og ned. Det er uansett vanskelig å konkludere i noen retning på bakgrunn av tabeller med og uten andrelag, da en tabell ville sett annerledes ut uavhengig av om det er førstelag eller andrelag man fjerner fra en tabell.
 • Opplevelsen av urettferdighet i enkeltkamper er blant det som trekkes fram som problematisk. Eksempelvis kan det være når eget lag møter et lag med flere spillere fra førstelaget og neste runde stiller andrelaget uten de samme spillerne.
 • Likevel er det ikke data som tilsier at andrelag med høyere snittalder vinner flere kamper enn andrelag med lav snittalder.
 • Regelen om at andrelagene til klubb i 0. og 1. divisjon bare kan benytte tre spillere som er eldre enn 22 år ved årets begynnelse legger en naturlig begrensing på hvor store endringer som kan gjøres fra kamp til kamp. Tilbakemelding er at dette er en god regel som sikrer jevnere kvalitet på andrelagene og er positivt for spillerutviklingen.

Argumenter mot:

 • En egen serie for andrelag vil medføre at over tjue lag fra 3. divisjon menn må erstattes med lag fra 4. divisjon. Dette vil senke kvaliteten på dette nivået og være krevende for de lagene som blir flyttet opp i en serie med større reisekostnader.
 • På kvinnesiden er det stor andel andrelag i 2. divisjon kvinner. Dersom en fjerner alle andrelagene, vil det svekke lagsgrunnlaget og man vil få utfordringer med å fylle opp plassene på dette nivået. Allerede i dag er det flere klubber som vegrer seg for å rykke opp til 2. divisjon på grunn av reisekostnader og reisebelastning for spillere. Dette problemet vil bare bli større om en fjerner andrelagene fra seriesystemet på kvinnesiden.
 • Egne serier for andrelag vil også medføre at det blir brukt mer penger på reising i norsk fotball. Seriene som lavere rangerte serielag deltar i er inndelt geografisk, så godt det lar seg gjøre, mens egne andrelagsserier ikke vil kunne deles inn på samme måte.
 • Utvalget (og deres respektive grupperinger) er også av den oppfatning at det ikke er gunstig for spillerutvikling å spille i en serie der en ikke kjemper om opprykk/nedrykk. Konkurranseelementet er viktig, og det kan gå delvis tapt dersom andrelagene spiller i egen serie uten opprykk/nedrykk.
 • Innspill fra Divisjonsforening tyder også på at flere klubber setter pris på å møte topplagenes andrelag. Det pekes på gode arrangement og rammer rundt kamp, samt at spillere får bryne seg i kamp mot spillere fra topplagene i Norge.
 • Tilbakemeldingene viser også at dagens ordning med andrelag er forutsigbar, kjent og reglene er enkle for klubbene å forholde seg til.

Ut fra dette konkluderer altså utvalget med at dagens ordning med andrelag i seriesystemet bør beholdes. Dette støttes av forbundsstyret.
  Saken behandles på NFFs Forbundsting i Oslo 7. og 8. mars.

-- annonse --