-- annonse --
Nyheter
FAIR PLAY: har vært i fokus i mange år, tross det skjer det vold på norske fotballbaner. Illustrasjon: NFF
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Norges Fotballforbund har hatt som målsetting å kunne ta seg av dette selv uten å koble påtalemyndighetene inn.

VG har hatt fokus på temaet gjennom høsten og hevder at historien viser hvor bevisst Norges Fotballforbunds valg om å leke politi og påtalemyndighet har vært. Da blir vondt betydelig verre av at det interne systemet har vært hullete som en sveitserost.

Norges Fotballforbund har svart på dette.

NFF-kartlegging av vold og trusler i fotballen

Nå har NFF tatt tak i dette og i desember ble det offentligjort en rapport på fotball.no og som vil være grunnlaget for et senere møte med norske myndigheter for tiltak for «veien videre» i bekjempelse av fotballvolden.
  Dette møtet ble gjennomført like før jul og vi kommer tilbake med den i en senere artikkel

Prosjektarbeid

NFF har nedsatt en gruppe som skal jobbe videre med dette. Styringsgruppen består av: 
• Alf Hansen – direktør for utviklings- og aktivitetsavdelingen i NFF
• Nils Fisketjønn­­­ – direktør for konkurranseavdelingen i NFF
• Henrik Lunde – seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF
• Yngve Haavik – kommunikasjonssjef i NFF

Det har vært et sterkt fokus den siste tiden på uakseptable hendelser i fotballen. NFF er krystallklare på at vold og trusler skal tas på alvor, og har lover, regler og retningslinjer for å håndtere dette på banen når det skjer og reaksjoner og straff i etterkant. 

NFF har nedsatt et prosjektarbeid for å ta en nasjonal evaluering av både saker og håndtering for å kunne bli bedre i 2020. Prosjektet analyserer både art og omfang av sakene, NFFs sanksjonering og hvordan fornærmede og utøver blir fulgt opp i etterkant. Analysearbeidet som nå er ferdigstilt gir et godt grunnlag for å identifisere og iverksette mer effektive og koordinerte tiltak både når det gjelder forebygging og sanksjonering. NFF er allerede godt i arbeidet med utarbeidelse av tiltak, men fortsatt er det avveininger som må gjøres både internt i fotballen og i samarbeid med andre aktører på et komplekst tema.

NFF i samarbeid med politiet

Alle 18 kretser tar vold og trusler på alvor, men det er en svakhet ved dagens system at det ikke er utarbeidet en nasjonal norm for hvordan slike saker skal håndteres for å sikre likebehandling og at alle saker tas like gis like høy prioritet uansett hvor de skjer og hvem som er involvert. Følgelig jobbes det nå med å etablere en nasjonal norm.

NFF har innledet et samarbeid med politiet for å etablere gode rutiner for hvordan klubb og andre aktører sammen kan redusere antall volds- og trusselhendelser ned til et minimum. Spørsmålet om politianmeldelse – som har fått stor oppmerksomhet i media – er en del av dette arbeidet.  
NFF har blitt utfordret på hvorfor saker som omfatter vold og trusler ikke politianmeldes. I likhet med resten av norsk idrett, har også denne type saker på idrettsarenaen i all hovedsak blitt behandlet av våre egne organer uten å involvere politiet. Med mindre offeret selv ønsker å politianmelde.

Fotballkamper er ikke med det noe fristed for straffbar atferd, slik det heller ikke er det på skolen og andre arenaer. Spørsmålet er – i fotballen som på andre arenaer – hvem som skal anmelde og alvorlighetsgrad sett opp mot fornærmedes egne ønsker. Prosjektgruppen vil behandle dette spørsmålet særskilt for å komme fram til en nasjonal norm også i dette spørsmålet.  

Vold er et omfattende begrep som favner alt fra dytting til slag med knyttet neve. Fornærmedes holdning til en anmeldelse har også
mange sider. Uten å foregripe endelige konklusjoner, kan vi likevel nå fastslå at det er et felles ønske fra alle parter om å etablere rutiner som sikrer at de mest alvorlige hendelsene blir politianmeldt. 

VG utarbeidet en oversikt over de siste ti års saker som har vært behandlet i doms- og sanksjonsutvalget. Det er flere måte å tilnærme seg dette på, men den oversikten gir etter NFFs syn ikke det hele bildet. Den omfatter kun de mest alvorlige sakene. NFF ønsker å ta alle saker på alvor og har derfor etablert en database over alle volds- og trusselsaker.  

Forholdet illustreres ved at pr. 8. november var det fire saker innmeldt til doms- og sanksjonsutvalget, mens VGs rapport viser 79 saker fordelt på 72 kamper; 50 med vold og 22 med trusler. Fire saker er altså behandlet sentralt, mens 75 saker er behandlet i krets.

Fotball Norges største idrett

Fotball er Norges mest populære idrett og i 2019 var det over 370 000 spillere i aksjon store deler av året .  I sesong2019 var det pr. 8. november spilt  75 906 kamper i ungdoms- og seniorfotballen. Av disse har NFF registrert 72 kamper med volds- og trusselsaker. 

Volden som er kartlagt i 2019 omfattet et vidt spekter av saker – fra dytting til slag med knyttet neve. Utøverne var alle menn fra 14 år og oppover.  
  Antallet hendelser viser at det relativt sett er få tilfeller av vold og trusler i norsk fotball, men statistikk er uinteressant for dem som blir utsatt. NFF erkjenner at vi ikke har hatt et godt nok fokus på dem som rammes av volden, og det er et sentralt moment i det videre arbeidet. 

NFF har tatt, tar og vil fortsette å ta vold og trusler på alvor. Det arbeides forebyggende og det straffes. Men vi har ikke gjort nok, og derfor skal vi snu hver stein for å se hvor vi kan bli bedre i et mest mulig forpliktende samarbeid med andre samfunnsaktører som politiet.
Dette er et omfattende, mangfoldig og komplisert saksfelt som handler om langt mer enn å anmelde eller ikke. Frem mot jul vil de to arbeidsgruppene, på henholdsvis forebygging og sanksjonering, arbeide videre med å konkretisere endelige forslag til tiltak.

Under en turnering i Stenkjer rett før jul, skjedde en ny voldsepisode.
  • Les mer i Adressa: Brutalt slått ned under venneturnering i fotball

 

-- annonse --