-- annonse --
Nyheter
FORLIK: Rettssaken mellom de tidligere trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftung og Rosenborg Ballklub i Trondheim tingrett endte med forlik. Saken bidro etter mitt syn til en styrket forståelse om at fotballtreneren har et stillingsvern som klubber må forholde seg. Jeg vil også påstå at respekten for trenerrollen i norsk toppfotball ble styrket, skriver NFTs daglige leder Teddy Moen. Foto: NTB scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR • Av TEDDY MOEN
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

• Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 1/2019.

Å gå til søksmål mot sin arbeidsgiver, er en tøff beslutning å ta. At Kåre og Erik valgte dette, krevde mye av dem. Både emosjonelt, økonomisk og med risiko for eget omdømme. Dette var dog en kamp de ønsket å føre. Deres behov for å fortelle «sin historie» i offentligheten, veide tungt. Ønsket om å «gå foran» for andre fotballtrenere – for at kollegaer senere ville kunne dra nytte av deres erfaringer og resultater – var også en ledestjerne for dem.

I denne kampen har undertegnede og NFT gitt støtte, hjelp og bistand. Det må aldri være tvil om at Trenerforeningen skal være synlig og tilstede når medlemmer opplever urett.

NFT er derfor tilfreds med at saken fikk ett utfall begge parter kan leve videre med. Og at Kåre og Erik også opplevede at Trenerforeningen var der, når de behøvde sin forening.

Er hovedtreneren virksomhetens øverste leder?

Rosenborg BK sak var bygd på at de mente at Kåre som hovedtrener i klubben, er å anse som «virksomhetens øverste leder», og derfor kunne frasi seg stillingsvernet som en avtalt etterlønnsklausul.

I ett eget skriftlig innlegg til retten, hadde NFT på forhånd sammen med advokat Claude A. Lenth, argumentert for at man IKKE mener at en hovedtrener i profesjonell fotball kan ses på som virksomhetens øverste leder, slik som rollen utøves i dag.

Nå fikk vi ikke rettens syn på denne problemstillingen. Media og deler av fotballmiljøet var tilsynelatende skuffet over at retten slapp å ta stilling til dette spørsmålet. Dog vil NFT være på vakt i forhold til problemstillingen. Om flere klubber nå vil gjøre som RBK, vil det være viktig for foreningen å påse at medlemmer er oppmerksomme på hva slags konsekvenser dette kan ha i forhold til deres stillingsvern, muligheten for bruk av voldgiftsdom og konkurranseklausuler.

Og ikke minst forhold knyttet til hvordan en hovedtrener-rolle da vil måtte kunne bli – for en hovedtrener kan ikke bare være virksomhetens øverste leder i teorien. Han må også fylle rollen i praksis!

Fotballtrenere må forstå mer arbeidsrett

Saken i Sør-Trøndelag tingrett viste også at kunnskapsnivået omkring arbeidsrett og kontraktsforhold må heves blant norske fotballtrenere. For selv om det påhviler ett stort ansvar hos arbeidsgiver for å inngå gyldige kontrakter med sine trenere, vil de aktuelle trenerne stå mye sterkere i forhandlingsposisjonen, om de har en grunnleggende forståelse av sentrale forhold i arbeidsmiljøloven knyttet til oppsigelsesmuligheter og avskjedsgrunner i arbeidsforholdet.

Fotballtrenere er aldri sterkere (eller svakere) enn i prosessen som fører frem til inngåelse av trenerkontrakten. Rettsaken bidro til at mange i fotballmiljøet (og media) nå forstår dette med midlertidige kontrakter (som neste alle fotballtreneren er på, i motsetning til arbeidslivet for øvrig hvor normen er fast ansettelse), at kontrakter ikke kan ansees som gyldige selv om begge parter skriver under på dem (hvis innholdet ikke er lovlig!) og at øverste leder i virksomheten (kan hovedtrener være denne?) kan fraskrive seg stillingsvernet mot en forhåndsavtalt etterlønn.

Som gruppe, kollegaer og som en interesseforening for fotballtrenere i Norge, kan vi ikke være bekjent av at fotballtreneren utsetter seg for å bli dårlig behandlet i arbeidsforholdet, fordi man har begrenset kunnskap om sine rettigheter i arbeidslivet. 

Kampen om trenerens stillingsvern må fortsette


Norsk Fotballtrenerforening ble stiftet i 1986 som følge av at en gruppe fotballtrenere så nødvendigheten av å organisere seg for å jobbe målrettet mot å gi treneren en bedre rettsstilling i samfunnet. Nå som den gang, ser vi fortsatt at klubbledere ikke respekterer det stillingsvernet som fotballtreneren har. Og fortsatt «sparker» fotballtrenere når man er misfornøyd med de sportslige resultatene til laget.

Selvfølgelig er det saker hvor klubb og trener er nest tjent med å skille lag. Men dette må skje som følge av at man respekterer og følger reglene i arbeidslivet. Trenerforeningens rolle er å være en pådriver for at dette skjer med respekt, profesjonelt og når det behøves – være tilstede og bistå våre medlemmer når behovet er der.

I 2019 er det fortsatt en kamp for NFT å føre. Respekten for fotballtreneren må heves og forståelsen for at arbeidsmiljøloven også gjelder for fotballtreneren må forsterkes i offentligheten.

Trenerforeningens videre arbeid

Siden oppstarten for over 30 års siden, har NFT utarbeidet standard fotballtrenerkontrakter for trenere og klubber. Man har i dag fem ulike standard-kontrakter som anbefales for våre medlemmer. Dog må vi gjøre en bedre jobb for å gjøre disse mer tilgjengelige. Dette er noe vi vil prioritere i 2019, hvor foreningens nettsted vil bli tilpasset for lett nedlastning og informasjon omkring kontrakter og deres innhold.

NFT vil påny invitere Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball for å diskutere hvordan vi ønsker at profesjonell fotball skal fremstå og konsekvensene dette skal ha i forholdet mellom arbeidsgiver (klubb) og ansatte (treneren). Vi mener det er i fotballens interesse at man sammen enes omkring en del viktige prinsipper rundt arbeidsforhold i fotballen.

Det vil være en viktig sak å gå i dialog med NFF for å se på hvordan det kan gis mer plass til temaene arbeidsrett og kontraktsforhold i trenerutdannelsen, spesielt på UEFA PRO- og A-lisens kursene.

Dog vil det viktigste være å ha ett godt apparat for våre medlemmer, slik at de kan få råd og bistand i forkant av inngåelse av trenerkontrakter, men ikke minst oppfølging og hjelp når de behøver det ved tvister og i konfliktsaker.

Vi har ett ansvar for fotballens omdømme


Saken i Sør-Trøndelag tingrett er med på å svekke fotballens omdømme. Men i ett rettssamfunn er det nødvendig at også saker som omhandler fotballtreneren må føres for å oppnå rettferdighet. Ni år er gått siden sist ett medlem i NFT stod i en rettsak (Mathias Haugaasen mot Bryne FK i Jæren tingrett i 2010), så dette hører til sjeldenhetene.

La det aldri være tvil – NFT vil støtte fotballtreneren. Men som en sentral aktør i norsk fotball påhviler det også ett ansvar om å forsøke å finne gode løsninger på konflikter – uten at man nå gå i retten.

Hvert år har NFT mellom 20 og 30 saker om enigheter, tvister og konflikter mellom trenere og klubb. Når sagt alle disse løses på en minnelig måte, hvor begge parter kommer til enighet og man kan komme videre.

Likevel kunne flere av disse sakene vært unngått om begge parter hadde hatt mer kunnskap, forståelse og respekt for reglene i arbeidslivet.

Lærdommen fra Sør-Trøndelag tingrett er at Norsk Fotballtrenerforening fortsatt har mye ugjort og at foreningens tilstedeværelse er viktigere enn noen gang!

 

 

 

 

-- annonse --