-- annonse --
Nyheter
FAIR PLAY: Hva betyr Fair Play i praksis for fotballtrenere? Teddy Moen skriver om det i denne artikkelen. Foto: NTB
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123
 • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 2/2021.

Norsk fotball er landets største organisasjon og engasjerer over halvparten av norske barn og unge under 15 år. Med rundt 25 000 lag og nærmere 400 000 fotballspillere, har mange fotballtrenere en stor oppgave, som strekker seg langt ut over det å drive ferdighetsutvikling og fysisk fostring. 

Det er viktig at alle fotballtrenere er med og forsvarer fotballens sentrale stilling i det norske samfunnet. Men på hvilken måte og hvordan? Dette er sentrale spørsmål å stille:

 • Hvilke normer og verdier skal barn og unge lære i fotballen? 
 • Og hvilke normer og verdier lærer barn og unge? 
 • Og hvilke normer og verdier bør de lære? 
 • Hvilket verdigrunnlag bygger konkurransefotball på? 
 • Er verdigrunnlaget godt nok? 

For å styre konkurransen

Etikk er ikke bare en veiledning for enkeltpersoner; Det synliggjør også hensikten og handlingene til større organisasjoner. Innen idretten er etikk med på å styre konkurransen.

Yngre utøvere læres tidlig til å leke rettferdig og følge reglene. I voksen alder kan brudd på etiske retningslinjer ha juridiske implikasjoner, som at fotballtrenere bortvises fra sidelinjen eller spillere dømmes for brudd på dopingreglementet.

Fordi etikk har vært gjenstand for debatt blant filosofer siden antikken, kan det noen ganger være vanskelig å definere dem i sammenheng med praksis i dagens idrett. Fordi målet med idrett er å vinne, er det viktig å ha fotballtrenere som er bevisste på hvor grensene går for hvor langt man er villig til å gå for å vinne. En rekke organisasjoner streber i dag etter å utvikle rammer for etikk i idretten, inkludert Norsk Fotballtrenerforening. 

En ting er sikkert: Etikk i idrett er avgjørende for god sportsånd og hva vi referer til som Fair Play i sporten vår. 

Vedtatt på årsmøtet

Norsk Fotbaltrenerforening vedtok på årsmøtet i 2017 et sett av etiske retningslinjer for fotballtrenere. Man anså behovet for å få dette på plass, for å kunne styrke bevisstheten blant medlemmer og fotballtrenere i Norge, om at det er viktig at mange trenere har en tydeligere rettesnor i sin utøvelse av trenerrollen. 

I idrett ser man at det kan forekomme konflikt mellom hensyn til prestasjon på den ene siden og hensyn til helse på den andre. Retningslinjene skal tjene som rettesnor i behandling av idrettsutøvere på alle nivå.

NFTs etiske retningslinjer

Dette er de etiske retningslinjene som Norsk Fotballtrenerforening har nedfelt:

 • Trenere må respektere rettighetene, verdigheten og verdien til hver enkelt person og behandle alle rettferdig. 
 • Trenere må sette spillernes trivsel og sikkerhet foran alle andre interesser, inkludert prestasjonsutvikling. 
 • Trenere må rette seg etter de retningslinjer og reglene som er satt av Norges Fotballforbund. 
 • Trenere må utvikle passende arbeidsforhold til sine spillere, med gjensidig tillit og respekt som fundament.
 • Trenere må oppmuntre og veilede spillere til å akseptere at de selv står ansvarlig for sin oppførsel og sine prestasjoner.
 • Trenere har ansvar for at aktivitetene de leder er tilpasset alder, modningsnivå, erfaring og ferdigheter hos sine spillere.
 • Trenere bør, så tidlig som mulig, gjøre det veldig klart for spillere (og i mange tilfeller foreldre), nøyaktig hva som forventes av dem og også hva de skal kunne forvente fra treneren(e).
 • Trenere må samarbeide med andre fagpersoner (andre trenere, dommere, lærere, leger, fysioterapeuter osv.) i spillernes beste interesser. 
 • Trenere må alltid representere de positive aspektene ved sporten (Fair Play) og aldri bryte Norges Fotballforbunds regelverk, vise oppførsel som bryter med regelverkets idé eller bryte regler og reguleringer for ulovlig bruk av narkotika, doping eller andre substanser. 
 • Trenere må konsekvent sette en høy standard og være gode rollemodeller i sin oppførsel og måten de fremstår på. 
 • Trenere skal ikke bruke eller akseptere upassende språkbruk

NFT vil fremover arbeide mer bevisst og bli mer synlige på de etiske retningslinjene. Dette skal være rettesnoren som medlemmer av trenerforeningen forholde seg til, samt NFTs vedtekter. Evt. brudd på disse vil bli behandlet etter NFTs sanksjonsprotokoll.

-- annonse --