-- annonse --
Nyheter
KREVENDE: Mange fotballtrenere opplever også korona-situasjonen som krevende. Her er en redegjørelse knyttet til permitteringer fra NFTs juridiske partner. Foto: NTB scanpix
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

TeddyMoenALVOR: – Liv og helse må i denne situasjonen overgå fotballens og trenerens egeninteresser, understreker NFTs daglige leder Teddy Moen. Foto: Ivar Thoresen– Jeg har gjennom helgen ført samtaler med styret i NFT og vår juridiske rådgiver rundt situasjonen. Resultatet er det nå er utarbeidet generelt informasjonsskriv om permittering til medlemmer av Norsk Fotballtrenerforening. Dokumentet vil også rette seg til øvrige fotballtrenere i Norge, sier daglig leder i NFT Teddy Moen.

– Hold deg oppdatert

– Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom skrivet. Som fotballtrener må du sørge for å holde deg oppdatert! Dette gir deg de beste forutsetningene til å møte forslag og endringer som fremmes på arbeidsplassen, i disse dager og fremover, på en konstruktiv måte.
  I dokumentet (som følger i sin helhet lenger ned i artikkelen, og som også ligger nedlastbart nederst) gjennomgås hovedreglene knyttet til permittering, med særlig vekt på den situasjonen norske fotballklubber og fotballtrenere opplever som følge av utbruddet av koronaviruset.

Permitteringer sannsynlig

Norsk Toppfotball (NTF) har i dag gjennom samtaler med daglige ledere i sine medlemsklubber og sine jurister antydet at det er stor sannsynlighet for at flere av deres klubber vil ta i bruk permitteringer om ikke så lenge. Dette vil være forhold som de ønsker å drøfte med Norsk Fotballtrenerforening (NFT) og Spillerforeningen (NISO). Alle partene ser viktigheten av å ha en tett og god kommunikasjon fremover.
  – Norsk fotball står sammen med idretten forøvrig og samfunnet som helhet i en krise. Vedtaket som myndighetene fattet torsdag 12. mars rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og kamper/turneringer/konkurranser etc. opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig. Og dette vil naturlig nok også påvirke situasjonen for fotballtrenere i Norge, sier Teddy Moen.

Liv og helse foran alt

– Liv og helse må i denne situasjonen overgå fotballens og trenerens egeninteresser.  Jeg oppfordrer derfor på det sterkeste at alle fotballtrenere stiller seg lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folkeansamlinger, og hold avstand til hverandre. Pass på at eventuelle egenorganiserte aktiviteter/trening ikke strider mot helsemyndighetenes vedtak. Er du i tvil, ta kontakt med helsemyndighetene for å søke avklaring. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet/trening er hjemlet i smittevernloven, og brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges. Det understreker alvoret i vedtaket som er fattet, fortsetter Moen.
  – Jeg oppfordrer samtidig fotballtrenere om å vise solidaritet med de over 1 800 klubbene i norsk fotball, som nå står i en svært vanskelig situasjon. Gjennom helgen har jeg vært i kontakt med en rekke klubbledere som står i hardt rammede klubber som følge av avlyste arrangementer, kamper og turneringer – aktiviteter som er selve bærebjelken i klubbenes økonomi. La dette også være en oppfordring om å finne frem dugnadsånden som, som kjennetegner den fotballkulturen vi er en del av. Slik at vi alle bidrar til å gradvis gjenreise norsk fotball

  • Her er hele redegjørelsen fra Advokatfirmaet Hjort DA (link for nedlasting ligger nederst i saken):

Informasjonsskriv om permittering til medlemmer av Norsk Fotballtrenerforening

 (NB! Oppdatert mandag 16. mars kl. 21.50).

1    Innledning

Dette dokumentet er et generelt informasjonsskriv om permittering til medlemmer av Norsk Fotballtrenerforening. I dokumentet gjennomgås hovedreglene knyttet til permittering, med særlig vekt på den situasjonen norske fotballklubber og fotballtrenere opplever som følge av utbruddet av koronaviruset.

Permittering er et midlertidig opphør av lønns- og arbeidsplikt etter påbud fra arbeidsgiver. Permittering innebærer at arbeidsgiver i en tidsbegrenset periode ikke har plikt til å utbetale lønn til arbeidstaker, mens arbeidstaker tilsvarende ikke har plikt til å møte på jobb. 

Arbeidsgiver kan beslutte permittering dersom visse vilkår er oppfylt. En beslutning om permittering medfører visse virkninger for arbeidsforholdet.

Vilkårene for når arbeidsgiver kan permittere arbeidstaker, er ikke lovfestet. Vilkårene følger av tariffavtaler og rettspraksis. De viktigste vilkårene er bindende selv om arbeidsforholdet ikke er omfattet av noen tariffavtale. De aller fleste fotballklubber er ikke omfattet av noen tariffavtale. I pkt 2 nedenfor følger en oversikt over hvilke vilkår som må være oppfylt for at en fotballklubb kan permittere en fotballtrener. 

Virkningene av permittering følger også av tariffavtaler og rettspraksis, men er i tillegg supplert av reglene i lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven), lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) og lov om folketrygd (folketrygdloven). Permitteringslønnsloven regulerer kostnadsfordelingen mellom arbeidsgiver og NAV, arbeidsmarkedsloven regulerer arbeidsgivers plikter overfor NAV, mens folketrygdloven regulerer permitterte arbeidstakeres rett til utbetaling fra NAV. I pkt. 3 nedenfor følger en oversikt over de viktigste virkningene for en fotballtrener som blir permittert.

2    Vilkår for permittering

2.1     «Saklig grunn» må gjøre det «nødvendig» for arbeidsgiver å beslutte permittering

Grunnvilkåret for permittering er at en «saklig grunn» gjør det «nødvendig» for arbeidsgiver å beslutte permittering. Ettersom permittering er et midlertid opphør av lønns- og arbeidsplikt, er det en forutsetning for permittering at den saklige grunnen som nødvendiggjør permittering bare foreligger for en begrenset tidsperiode.

Som utgangspunkt vil «saklig grunn» for permittering foreligge når en arbeidsgiver for en begrenset periode ser at arbeidsstokken ikke kan beskjeftiges på en for bedriften forsvarlig måte, eller dersom arbeidsgiver ser at arbeidsgivers økonomi for en begrenset periode ikke er tilstrekkelig til å oppfylle lønnsplikten i den aktuelle perioden. For fotballklubber vil dette i disse dager typisk være tilfelle fordi all organisert trening og konkurranse for tiden er forbudt, med de virkninger det har for så vel arbeidsoppgaver som klubbens inntekter. Seriestart er per i dag også utsatt til mai 2020.

Det er som nevnt bare når den manglende beskjeftigelsen eller sviktende økonomien er midlertid, at arbeidsgiver kan permittere. Hvis det ikke foreligger rimelig grunn til å tro at de aktuelle arbeidstakerne vil bli tatt tilbake i arbeid i overskuelig fremtid, må bedriften gå til oppsigelser begrunnet i virksomhetens forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

2.2     Vurderinger og drøftelser

2.2.1     Vurdering av kravet til «saklig grunn»

Arbeidsgiver har plikt til å vurdere om det foreligger saklig grunn for å iverksette permittering. 

Kravet til saklig grunn vil være oppfylt dersom selskapet ikke vil kunne beskjeftige en del av eller hele arbeidsstokken på en bedriftsøkonomisk forsvarlig måte i et avgrenset tidsrom. Foreligger det ikke reelle utsikter for bedring av situasjonen i selskapet vil permittering ikke være saklig. Det må foreligge faste holdepunkter for fremtidig sysselsetting. Et håp om snarlig sysselsetting er ikke tilstrekkelig. Det vil heller ikke være saklig å benytte permittering dersom begrunnelsen for å permittere en trener i realiteten er misnøye med eller manglende tillit til treneren. Da er det oppsigelsesreglene som gjelder.

2.2.2     Varsling til NAV

Dersom arbeidsgiver vurderer å permittere minst 10 arbeidstakere uten lønn, eller slik at arbeidstakerne i mer enn fire uker får sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50%, har arbeidsgiver plikt til å varsle NAV i det distriktet virksomheten ligger, jf. arbeidsmarkedsloven § 8. Dersom permitteringen gjelder færre enn 10 arbeidstakere, har arbeidsgiver ikke slik varslingsplikt. Ved vurderingen av antall permitterte arbeidstakere må både trenere, spillere og øvrige ansatte i fotballklubben vurderes samlet.

2.2.3     Drøftelser med arbeidstakernes tillitsvalgte

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte permittering med arbeidstakernes tillitsvalgte før beslutningen om permittering tas. Dersom arbeidstakerne ikke har tillitsvalgte, bør drøftelser gjennomføres med arbeidstakeren.Drøftelser gjøres ved å innkalle tillitsvalgte (eventuelt arbeidstakeren) til et drøftelsesmøte der de tillitsvalgte gis anledning til å uttale seg. De sentrale spørsmålene som bør drøftes er behovet for permitteringer, mulige alternativer til permittering, omfanget og varigheten av permitteringene, og eventuelt prinsipper for utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skal permitteres dersom dette er aktuelt. Fra drøftelsen bør det settes opp en protokoll som undertegnes av partene. Her bør det fremkomme hvilken informasjon som er gitt, hvilke spørsmål som er drøftet og hva partene eventuelt er uenige og enige om. Drøftelser må gjennomføres så tidlig som mulig. Med det menes at drøftelsene må gjennomføres så tidlig at de tillitsvalgte har en reell innflytelsesmulighet på om permittering besluttes eller ei. Det er viktig at den tillitsvalgte/den ansatte skriftlig gir uttrykk for eventuell uenighet med arbeidsgiver på dette tidspunktet. Det kan eksempelvis være at partene er uenige om arbeidsgiver kan fravike hovedregelen om 14 dagers permitteringsvarsel og permittere med bare 2 dagers varsel, se punkt 2.3 nedenfor. 

2.2.4     Utvelgelsen av de ansatte må være saklig

Dersom det ikke er aktuelt å permittere alle ansatte samtidig, må det foretas en saklig utvelgelse av hvem som skal permitteres. Samtlige arbeidstakere skal som hovedregel inngå i vurderingen. Det skal tas utgangspunkt i ansiennitet ved vurderingen. Ansiennitet kan kun fravikes dersom det foreligger saklig grunn for det. Saklig grunn for å fravike ansiennitet kan etter omstendighetene foreligge dersom arbeidsgivers behov under permitteringen, arbeidstakers kvalifikasjoner/kompetanse og/eller arbeidstakers sosiale forhold tilsier at tjenestetiden ikke bør være avgjørende i utvelgelsen. Arbeidsgiver står friere i utvelgelsen av arbeidstakere under permittering enn ved ordinære oppsigelser. Såkalt nøkkelpersonell vil typisk kunne beholdes uavhengig av ansiennitet. Lagets trenere vil normalt utgjøre slike nøkkelpersoner. Arbeidsgiver bør kunne dokumentere hvilke kriterier som er anvendt ved utvelgelsen.

2.3     Varsel om permittering

Arbeidstakerne skal motta skriftlig varsel om permittering. 

Varselet skal som hovedregel mottas 14 kalenderdager før permitteringen iverksettes. Ved permittering på grunn av særlige omstendigheter kan som nevnt varslingsfristen i visse tilfeller reduseres til to dager. NAV har nylig uttalt at permittering på grunn av koronaviruset etter omstendighetene kan oppfylle vilkåret om særlige omstendigheter, slik at varslingsfristen er to dager. Vi understreker at det ikke er noen automatikk i at arbeidsgivere, herunder fotballklubber, kan påberope seg at det gjelder en forkortet varslingsfrist på to dager under utbruddet av koronaviruset. Det må foretas en konkret vurdering. Fotballtrenere som mottar varsel om permittering med to dagers frist, bør derfor særlig sjekke klubbens begrunnelse for den forkortede varslingsfristen. Selv om partene skulle være uenige om lengden på varslingsfristen, har arbeidstakerne en resignasjonsplikt. Et eventuelt krav om betaling av lønn i en 14 dagers periode vil måtte fremmes som et krav i ettertid

Permitteringsvarselet skal gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker som blir permittert. Permitteringsvarselet skal inneholde opplysninger om hvorfor permitteringen finner sted og permitteringens sannsynlige lengde. Varselet skal være utformet slik at det kan fungere som skriftlig bevis overfor NAV for arbeidstakere som blir permittert.

3    Virkningene av permittering

3.1     Arbeidsplikten opphører

Etter at varslingsperioden på 14 (eventuelt 2) dager er utløpt, opphører arbeidstakerens arbeidsplikt. Det vil si at fotballtreneren ikke har plikt til å gjøre noe arbeid for klubben. Etter nærmere avtale med klubben kan fotballtreneren naturligvis utføre arbeid for klubben på frivillig basis, men dette er altså ikke noe klubben kan forvente. 

3.2     Arbeidsgivers plikt til å betale lønn videreføres for en begrenset periode

Selv om arbeidstakerens arbeidsplikt opphører ved utløpet av varslingsperioden på 14 (eventuelt 2) dager, har arbeidsgiver etter gjeldende regler likevel plikt til å betale lønn til permitterte arbeidstakere i en periode på 15 arbeidsdager etter at permitteringen er iverksatt jf. permitteringslønnsloven § 3. Dette kalles arbeidsgiverperioden. For arbeidstakere som jobber 5 dager i uken betyr det at arbeidsgiverperioden i praksis varer i 3 uker. I denne perioden mottar altså fotballtreneren ordinær lønn selv om han eller hun ikke har plikt til å møte på jobb. 

Denne perioden med lønnsplikt i 15 dager har Stortinget nå foreslått å redusere til to dager. Samtidig er det foreslått at staten skal dekke lønn i en periode på 18 dager etter dette. Fra utløpet av varslingsfristen vil således arbeidstakere ha krav på full lønn i to dager fra arbeidsgiveren og deretter full lønn i 18 dager fra staten. Staten vil imidlertid ikke dekke lønn som overstiger 6G, det vil si en årslønn som overstiger ca. kr 600 000.

Det er foreslått at disse endringene skal tre i kraft umiddelbart og at Regjeringen kan fastsette at de nye reglene også skal gjelde for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen. Enn så lenge er arbeidsgiverperioden fortsatt 15 dager.Ettersom lovforslag må behandles to ganger i Stortinget og deretter sanksjoneres i statsråd for å bli lov, er det i skrivende stund litt uklart når endringene vil tre i kraft. Det er imidlertid grunn til å tro at dette vil skje i løpet av uken.

3.3     Arbeidsgivers lønnsplikt bortfaller

Etter utløpet av varslingsperioden på 14 (eventuelt 2) dager og arbeidsgiverperioden som er foreslått redusert til 2 dager, er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt så lenge permitteringer varer, oppad begrenset til 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. 

3.4     Arbeidstaker må søke NAV om dagpenger

Etter arbeidsgiverperioden må permittert arbeidstaker selv søke NAV om dagpenger etter reglene i folketrygdloven. Beregning av lønnens størrelse er regulert i permitteringslønnsloven § 4. 

Dagpengene utgjør etter dagens regler som hovedregel 62,4 % av årslønnen begrenset opp til 6G. Dette gir maksimalt kr 7 190 per uke før skatt. Stortinget har foreslått å endre dette slik at arbeidstakere etter dag 20 i permitteringstiden sikres en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G (ca. kr 300 000) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G (ca. kr 600 000). Videre er inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger foreslått redusert til 0,75G.

3.5     Oppsigelse i permitteringsperioden

Permitterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til virksomheten, og har rett og plikt til å tre inn i stillingen igjen når perioden for permittering er utløpt. Dette gjelder så lenge de ikke er formelt oppsagt. Reglene om oppsigelse under permittering er noe forskjellige alt etter om oppsigelsen kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Oppsigelse fra arbeidsgiver: Hvis en permittert arbeidstaker blir sagt opp av arbeidsgiver, har vedkommende rett og plikt til å utføre arbeid og få lønn i oppsigelsestiden på vanlig måte. Oppsigelsestiden vil følge av arbeidsmiljøloven eller uttrykkelige bestemmelser i arbeidsavtalen.

Oppsigelse fra arbeidstaker: Arbeidstaker som er permittert uten lønn kan selv si opp sin stilling med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (9). Dersom arbeidsgiver ikke krever at arbeidstakeren skal gjenoppta arbeidet, har arbeidstaker ikke krav på lønn i oppsigelsestiden. 

-- annonse --