-- annonse --
Nyheter
PROTOKOLL: Protokollen fra NFTs digitale årsmøte 5. mai er klar.
Gjest
Fotballtreneren

NFTs årsmøte ble gjennomført digitalt tirsdag 5. mai kl. 19.00-20.45, med 26 stemmeberrettigede medlemmer som deltakere.
  Her er møteprotokollen i sin helhet:

Årsmøtet ble innledet med en kort velkomsthilsen fra daglig leder Teddy Moen og forklaring omkring omstendighetene for gjennomføring av årsmøtet. Grunnet den pågående situasjon rundt koronapandemien, måtte årsmøtet i første omgang utsettes fra tirsdag 30. mars (Thon Hotel Storo, Oslo), og gjennomføres via web med bruk av Microsoft Teams. 

Daglig leder ønsket så årsmøte velkommen, og gav en særskilt hilsen til tidligere utviklingssjef i NFF og hedersmann i foreningen, Andreas Morisbak. Samt til hedersmann og leder av valgkomitèen Einar Sigmundstad. 
  Deretter presenterte han program for kvelden, og gikk over til gjennomgang av saksliste. 

1. Godkjenning av fullmakter.
Innkallingen ble godkjent og ingen fullmakter fremlagt.

2. Godkjenning av dagsorden.
Det var 26 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet. To påmeldte ikke møtt. 

Vedtak: dagsorden og årsmøtet ble godkjent. 

3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll.
Som dirigent, referent og medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll ble følende foreslått: 
Dirigent: Elin Nicolaisen. 
Styrets forslag til referent: Jan Otto Solberg
Styrets forslag til medlemmer som undertegner protokoll: Geir Åge Olsen og Rolf Åge Børresen

Vedtak: Alle ble valgt uten bemerkninger. 
Dirigent Elin Nicolaisen overtok deretter og ledet årsmøtet videre. 

4. Behandling av styrets årsmelding.
Styreleder tok årsmøtet gjennom årsmeldingen, og gikk gjennom innhold fra side 3 til side 11 som omhandlet følgende saker: Styrets besetning, styrets møtevirksomhet, samarbeid med NFF, NIH, NTF-Sport og andre interesseorganisasjoner, administrasjonenes besetning, NFT medlemmer, faglig virksomhet, representasjoner gjennom året i regi av NFT, fagforeningssaker, NFTs samfunnsansvar, magasinet Fotballtreneren, nettsider, samarbeidspartnere og annonsører, samt kåring av årets trenere og vurdering av foreningens fremtidsutsikter.Tidligere administrativ leder/styremedlem og hedersmann i NFT Joar Hoff, som gikk bort i 2019, ble hedret for sin innsats gjennom mange år for foreningen. 

Styreleder rettet en stor takk til daglig leder, som har vært 100% til stede for styret og medlemmene gjennom året etter et delt sykefravær i 2018 - og lagt ned nok et år med formidabelt arbeid. Og videre redaktør Ivar Thoresen, øvrig administrasjon, NFF og øvrige bidragsytere til foreningen gjennom 2019 for god innsats og godt samarbeid. Deretter ble ordet overlatt til daglig leder for gjennomgang av regnskap. 

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
Regnskapet viser et årsresultat for 2019 med underskudd på kr. 375.582. Daglig leder viste til at det har vært en positiv vekst, og spesielt knyttet til gjennomføring av Cupfinaleseminaret, slik at økning i den totale omsetning for 2019 lå på rundt 800 000,- fra året før. Underskuddet skriver seg ikke fra enkeltposter, men er mer resultat av små overskridelser på mange områder. En del av underskuddet skriver seg videre fra utestående fordringer fra tidligere år som det har vært skjøvet på, som revisor har forlangt det tas tap nå. I første rekke gjelder dette ubetalte medlemskontingenter fra 2018. Omfang av dette ligger på kr. 150 000,-. Daglig leder påpekte at det fortsatt vil være mulig å hente inn noe av dette, og at det vil jobbes videre med dette. Egenkapital er ved årsskiftet redusert fra cirka 1.1 mill. til kr. 735 000,-. Etter redegjørelse ble det åpnet opp for innspill og kommentarer fra årsmøtet. Medlem Cato Holm berømmet styre og daglig leder for meget godt arbeid gjennom 2019. Videre stilte han spørsmål ved hvilken vurdering man gjør seg når det gjelder Cupfinaleseminaret, og det at dette tiltaket utgjør en så stor inntektspost. Hvordan vurderes dette når det gjelder økonomisk risiko? Daglig leder gav uttrykk for at det at dette tiltaket utgjør så mye omsetningsmessig kan være bekymringsfullt. Foreningen mener det bør være legitimt å arbeide mot et enda bedre resultat enn de to siste års hvor overskuddet har endt nær kr. 600 000,-. Fordi arbeidsinnsatsen fra administrasjonen (verdsatt til ca. kr. 500.000) bør legges inn i budsjettet for arrangementet. Det er også et mål å bygge opp en enda større egenkapital i foreningen for å gjøre NFT mer motstandsdyktighet. Betydning av en slik sikkerhet ser man rundt korona-pandemi og dets innvirkning. Cato Holm stilte også spørsmål om styret/daglig leder tenker å innlede en dialog med NFF, for å høre om de kan bistå med å dekke tap som eventuelt kan komme?

Daglig leder viste til det svært gode samarbeidet med NFF rundt etterutdanningen og Cupfinaleseminaret. Seminaret har de siste 7-8 årene etablert seg som det sentrale stedet for gjennomføring av EtU for trenere med lisenser. I NFFs Strategiplan for 2020-2023, vedtatt på Forbundstinget primo mars, ble det bestemt at EtU skal dobles fra 20 timer i løpet av hver 3 årsperiode, til nå 40 timer.  Gjennom denne målrettede satsningen fra NFF blir ikke Cupfinaleseminaret mindre viktig i årene som kommer, slik at potensiale for en videreutvikling vurderes som stor. I et tett og godt samarbeid med NFF.Styreleder Elin Nicolaisen informerte om at styret ønsker at det bygges opp en ‘buffer’ på konto som tilsvarer det dobbelte av foreningens brutto-lønnsutgifter. Som ledd i dette jobbes det med å se på nye inntektsmuligheter, samt mulige områder for reduksjon/besparelser på utgiftssiden.  Daglig leder takket for reflekterte kommentarer og gode innspill, og gikk så kort gjennom revisors beretning. NFTs regnskap for 2019 anses å være i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Styreleder Elin Nicolaisen takket daglig leder for en grundig og god gjennomgang av regnskap. 

Vedtak: Regnskap godkjent

6. Behandle innkomne forslag.

 • Forslag 1. Endring av medlemskontingent for pensjonister. 
  Ett forslag var innkommet, fra medlem og pensjonist Ole Bjørn Edner. Hans forslag var at kontingenten for medlemmer over 67 år får 50% rabatt på BASIS-medlemskapet. Med begrunnelse at dette er en viktig målgruppe å få med videre i NFT, og at en redusert inntekt i denne livsfasen, med påfølgende rabattordninger på ulike områder er naturlig. Daglig leder informerte om at saken har vært drøftet i styret, og at styret hadde følgende innstilling: Styret gir sin tilslutning til forslaget, med følgende premisser:
 1. Man må personlig søke (om 50% rabatt som pensjonist).
 2. Medlemmet må dokumentere at han/hun er blitt 67 år.
 3. Medlemmet må kunne vise til minst 10 års sammenhengene medlemskap i NFT.
 4. Søknaden må være NFT administrasjonen i hende innen 31. januar hvert år.

Vedtak: Forslaget vedtatt. 

7. Behandle forslag til strategiplan for NFT 2020-2022
Elin Nicolaisen redegjorde kort for arbeid knyttet til NFTs Strategiplan 2020-2022, som hun føler er utformet som resultat av en grundig og god prosess. Hun gjorde videre oppmerksom på at plan var ferdig utformet i januar 2019, før korona-situasjon.Daglig leder kunne videre utfylle at prosess startet i september 2019, der det først ble foretatt en evaluering av foreningens handlingsplan 2017-2019, som grunnlag for den nye Strategiplanen. Dette ble det jobbet videre med inn mot styremøtet i desember og samling med styret på Gardermoen 19. – 20. januar. 

Daglig leder ledet årsmøtet så gjennom de ulike områder i nye NFTs Strategiplan 2020-2022, og fortalte litt om oppbygning og innhold. Deretter ble det gitt anledning for årsmøte å komme med kommentarer og spørsmål. Cato Holm ba om ordet og stilte spørsmål ved hvilke muligheter som ligger i å kommersialisere deler av de tiltakene som NFT gjennomfører (f.eks Cupfinaleseminaret). gjennom å gjennomføre disse som «Webnar» el.l. Dette mente han ville koste litt, men at NFT har et nettverk av folk som gjerne stiller opp. Hvor mange dyktige trenere og instruktører kan bidra til å utforme opplegg og formidle dette. Holm hadde stor tro på at det kan være interesse for dette. Med et godt faglig opplegg og markedsføring, burde dette kunne bli en potensiell inntektskilde for foreningen. 

Styreleder takket for innspill, og informerte om at styret vil ta dette med videre. 

Daglig leder kommenterte at han synes å se en positiv effekt av koronakrise når det kommer til denne type problemstillinger. Administrasjonen ser for tiden nøye på ulike løsninger, i første omgang knyttet til CFS 2020, men også knyttet til øvre tiltak rettet mot utdanning og etterutdanning. Daglig leder ser for seg at kommende Cupfinaleseminar fort vil måtte gjennomføres som en «hybrid» løsning, der noen deltar «live» i Oslo, mens andre følger seminaret virtuelt via web. 

Dirigent takket daglig leder for en god gjennomgang av ny strategiplan. En plan hun påpekte stiller en del krav til foreningen å strekke seg etter. 

Vedtak: NFTs Strategiplan 2020-2022 vedtatt uten ytterligere kommentarer. 

8. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent.
Daglig leder orienterte kort. Kontingent er en fast sak på årsmøtene. Saken ble grundig og godt debattert i fjor, med en liten økning for de ulike målgrupper. Kontingent har vært holdt relativt stabil siden foreningens oppstart i 1986, og på et stabilt lavt nivå. Inntrykket så langt er at heving fra i fjor ikke har medført merkbart flere utmeldinger enn normalt. Styreleder Elin Nicolaisen redegjorde for styrets anbefaling, om at fjorårets vedtak om en differensiering av medlemskap videreføres, med justering for pensjonister som vedtatt. 

Vedtak: Nåværende satser for kontingenter videreføres, med justering for pensjonister som innvilges 50% reduksjon - i henhold til årsmøtevedtak i sak 6.

9. Orientering om foreningens budsjett.
Dirigent ga ordet til daglig leder som informerte. 
  Årsmøtet skal ikke vedta budsjett, men styret m/daglig leder ønsker gjerne årsmøtets innspill og kommentarer. Han gjorde oppmerksom på at budsjett var utformet i forkant av korona-pandemien. Denne har endret premissene for flere av budsjettpostene. Det kan være en risiko for at antall medlemskap kan gå ned. Videre så er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til gjennomføring av kommende Cupfinaleseminar. Videre er inntekter fra Fotballtreneren tatt noe ned. Vi hadde et godt år i fjor, men koronakrisen vil kunne påvirke annonseinntekter med mer. På kostnadssiden er det fra 2019 budsjett skjært ned en god del, og målet er at foreningen skal ha et overskudd på kr 500 000,- ved årsslutt. Styret og administrasjon ønsker å ta igjen litt av underskuddet fra fjoråret, men daglig leder gjorde oppmerksom på at budsjett ble lagt før krisen slo inn. Verden har endret seg litt siden da, og han ønsket gjerne innspill fra årsmøtet på situasjon. 

Cato Holm tok ordet på ny og mente at her bør man se på mulighetene veldig fort når det gjelder gjennomføringen av Cupfinaleseminaret. Gitt situasjon så må gjerne det faglige presenteres på en annen måte. Dette kan gi store besparelser og vil kunne bli positivt. Daglig leder svarte at det er mange løse tråder knyttet til seminaret i år, blant annet med rådende usikkerhet rundt terminliste og datoer, antallet man har lov til å ha fysisk til stede, smitteverns-problematikk og så videre. Administrasjon er imidlertid «tett på» og godt i gang med å undersøke ulike scenarioer og reserveløsninger. Medlem Arne Møller tok så ordet og signaliserte at han gjerne bidrar med å finne nye løsninger,  både knyttet til gjennomføring av Cupfinaleseminar og gjennom året hvis ønskelig. Daglig leder takket for gode innspill og gav ordet så videre til dirigent.Elin Nicolaisen takket også for gode innspill og oppsummerte kort. 

Konklusjon: Årsmøtet stiller seg bak oppsatt budsjett. Det jobbes videre med nødvendige grep som må gjøres knyttet til å komme i mål med de ulike inntekts- og utgiftsposter. 

10. Valg.
Einar Sigmundstad orienterte om valgkomitéens arbeid. Det har vært positiv interesse fra mange til å gå inn som styremedlemmer i NFT. Han følte valgkomiteen har lykkes med å finne en god balanse mellom kontinuitetsbærere og nye medlemmer i styret.  Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

 • Leder: Elin Nicolaisen (Ikke på valg) 
 • Nestleder: Stian Theting (Ikke på valg)           
 • Tiltaksleder: Siv Gjesdal (NY 2 år)                                                                 
 • Styremedlem: Margunn Haugenes (gejnvalg 2 år)      
 • Styremedlem: Lars Bohinen (NY 2 år)
 • 1. varamedlem: Dag Opjordsmoen (gjenvalg 2 år)
 • 2. varamedlem: Bjørn Frode Strand (Ikke på valg

Vedtak: Samtlige forslag ble vedtatt uten innsigelser (hver av kandidatene enstemmig)

Styrets innstilling til ny valgkomité:

 • Leder: Einar Sigmundstad (gjenvalg 2 år) 
 • Medlem: Lena Tyriberget (Ikke på valg)
 • Medlem: Øyvind Larsen  (gjenvalg  2 år)

Vedtak: Vedtatt uten innsigelser

Dirigenten takket så Knut Tørum og Mathias Haugaasen for meget godt bidrag til NFTs arbeid de årene de har sittet i styret. Knut Tørum har sittet i styret gjennom to perioder, der han – med sin lange erfaring som topptrenere - har vært en viktig bidragsyter inn mot foreningens arbeid med utdanning/etterutdanning. Mathias Haugaasen har hele 11 år bak seg i styret. Han har vært en viktig bidragsyter til utviklinga av Cupfinaleseminaret, og har utmerket seg meget positivt i perioden inn mot den norske trenerstanden og fotballbransjen. Mathias har nå gått over i en ny rolle i NFF (på utdanning), og NFT ser frem til videre godt samarbeid rettet mot oppfølging og utvikling av trenere i årene som kommer. 

Det vil bli overrakt en oppmerksomhet til begge ved passende anledning.Styreleder sendte videre en takk til valgkomiteens leder Einar Sigmundstad, for godt arbeid og flotte nye styremedlemmer som hun gleder seg til å bli bedre kjent med i perioden som kommer. Daglig leder gav så sin takk til styret for godt arbeid og samarbeid gjennom året generelt, og for en fantastisk dugnadsinnsats i forbindelse med gjennomføring av høstens Cupfinaleseminar. Her settes det av 4-5 dager til arbeid for NFT og utvikling av norske trenere hvert år. Teddy Moen takket videre administrasjon, både for arbeid med CFS og gjennom året. Han gav videre en stor takk til de mange medlemmer som har gitt gode og viktige bidrag gjennom året. Han avsluttet med å gi uttrykk for at han følte seg privilegiet over å få jobbe som daglig leder for en så flott organisasjon som NFT, og at han bare enda mer i disse tider ser viktighet av å ha en fungerende interesseorganisasjon for trenere. Det er svært mange av NFTs medlemmer som nå har opplevd permittering, med usikkerhet knyttet til dette. Han frykter at det neste nå fort vil bli at det kommer oppsigelser av fotballtrenere i kjølvannet av dette. Da er det spesielt viktig med NFT, som kan være ei «vaktbikkje» og bidra med å gi medlemmer råd – og se til at arbeidsgivere følger reglene i arbeidslivet. Dette vil følges tett av NFT i perioden fremover – til støtte for foreningens medlemmer. 

11. Utdeling av priser.
Teddy informerte om at foreningen i 2019 har tildelt Erik Ruthford Pedersen pris som ny hedersmann i NFT. Tildelingen ble foretatt under gjennomføringen av Cupfinaleseminaret i Oslo i desember. Videre at det i henhold til tradisjon ble delt ut priser til årets trenere under Cupfinaleseminaret (ref. årsberetning). Han informerte videre om at han er fornøyd med at NFT har etablert gode tradisjoner og rutiner for å gi ut priser til de som fortjener det, knyttet til ulike anledninger (jubileer el.l). Dette blir verdsatt og er en god måte å kunne hedre de som gjør en spesielt god jobb – enten som trener eller for utviklingen av den norske trenerstanden. 

12. Orienteringer

Fotballtrenerbutikken.no
Daglig leder ga til slutt årsmøtet en kort orientering om ‘Fotballtrenerbutikken.no’. Dette er en nettbutikk etablert i regi av NFT som man finner enten å gå via hovednettsiden – www.fotballtreneren.no – eller direkte via url www.fotballtrenerbutikken.no. Teddy oppfordret årsmøtedeltakerne til å bidra med å gjøre nettbutikk kjent blant kollegaer og i relevante settinger. Butikken har priser som er konkurransedyktige med andre leverandører i markedet. NFT har 20% fortjeneste på salget gjennom butikken. 2% av dette vil gå til foreningens samfunnsarbeid, knyttet til utdanningsprogrammet i MYSA i Nairobi. Siden oppstart tidligere i mars har butikken omsatt for ca. kr 30 000,-.

Fotballtreneren.no
Teddy informerte så kort om at foreningen har mer aktivitet enn noen ganger på sin nettside fotballtreneren.no. Ivar Thoresen er redaktør og styrer nettsiden på en solid måte etter redaktørplakaten. Det legges jevnt ut 1-2 nyheter pr. dag, noe som har bidratt til å skape god aktivitet på siden. Mange ulike aktører bidrar her med innhold til stedet. 

Kleppestø, 7. mai 2020

Geir Åge Olsen (s.)                                                               Rolf Åge Børresen (s.)

-- annonse --