-- annonse --
Nyheter
BOKOMTALE: Andreas Morisbak omtaler boka Tlenternes paradis. Foto: Ivar Thoresen
Andreas Morisbak
Andreas Morisbak

905 28 903
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nummer 4/2020
BOKOMTALE   
 TalenternesParadis  
 Tittel:  Talenternes paradis – Bring hjerner og hjerter i samspill
 Forfattere:  Jens Petter Sørensen, Jakob Borup og Jens Tang Olesen
 Forlag: Books on Demand, København, Danmark 
 Sider: 226
 ISBN:  978-8743027362
 Pris: $ 37,90
Kan kjøpes: amazon.com 


Innledningsvis betegner forfatterne utgangspunktet for denne boka med utsagnet «Hjernesmart læring i stedet for bevisstløs trening». Fotballspillet er meget komplekst. Spillet kaller både på spillintelligens og spillerintelligens. For å leve opp til dette skal det settes et større fokus på måten vi arbeider med spillet på og hvordan vi sammen agerer. Nøkkelbegrepene i boka er «å bringe hjernen inn i spillet» og akseptere at følelser er en viktig del av livet. Boka er et forsøk på å forankre arbeidet med talenter på et mye sterkere grunnlag enn fotballverdenen normalt gjør. Derfor tar de utgangspunkt i andres oppfatninger av hva som er hjernesmart. Derfor er flere kompetente forskere tatt med på veien til resultatet. Det er en begrunnet holistisk ramme i boken og i de anbefalinger som tar utgangspunktet i at det hele menneske og ikke bare fotballspilleren er omdreiningspunktet. Det oppfordres til å tenke holistisk ved å bringe hjerner og hjerter i samspill, å fokusere på innhold, miljø og felles glede og nedprioritere isenesettelse, å skape flere vinnere som får et sterkt livsgrunnlag og livsdugelighet gjennom læring og mestring.

Bokas idé og oppbygging

Hvert kapittel starter med et «Hvorfor?» for å avgrense og definere temaet. Her finner man de faglige begrunnelser. Neste trinn er en angivelse av en rekke konkrete handlemåter som er konsekvenser av teoriene. Spørsmålet «Hvordan?» stilles og leseren får muligheten til å utfordre egen praksis. Ved avslutningen av hvert kapittel er det lagt opp til spørsmålet «Hva så»? som åpner for en avgjørende overveielse hos leseren. «Hva kan jeg gjøre for at vi etablerer Talentenes paradis i klubben?». Dialogen er dermed startet.

Tre nøkkelbegreper er grunnleggende: En beskrivelse av «Spillet fotball» (kapittel 1), «Hjerneforskning» (kapittel 2) og «Følelser» (kapittel 3). De skaper grunnlaget for en annerledes inngang til arbeidet med fotball. Denne kunnskapen har betydning for trenerens kompetanse (kapittel 4) og her flyttes den grunnleggende pedagogikk fra instruksjon og trening til «spillernes læring og samspill (kapittel 5). I den siste del av boka overveies klubbenes «rekruttering, mottakelse og fastholdelse» av talenter (kapittel 6). «Hvordan skapes dannede fotballspillere»? er det essensielle og eksistensielle spørsmålet som stilles i (kapittel 7). Avslutningen inneholder en presentasjon av forfatternes visjoner for fremtidens «Talent-paradis hvor hjerner og hjerter bringes i samspill»

Ad kapittel 1 – «Spillet Fotball»

Her er det en «overordnet» beskrivelse og definisjon av spillet fotball som suppleres med anvisning på hvordan man kan utarbeide relevante spillstrategier. Det er også fokus på de ferdighetsområder som er relevante innenfor spillet fotball. Dette følges opp med en overordnet gjennomgang av kompetanseutvikling i forhold til talentutvikingen. Her gjenkjenner jeg synspunkter og føringer fra den Norske «NFF-bibelen» (som står i litteraturlisten) og det er fint å registrere at vi kan konstatere et ganske felles norsk/dansk syn på spillet fotball, som f.eks. «åpen idrett», «varig endring av adferd», «ferdighet og ferdighetsområder», «spill-/kampsituasjoner» og konklusjonen har jeg nok gjentatt ganske ofte i mitt lange fotball-liv: «Vi lærer eksakt det vi praktiserer i trening og ved å praktisere det ofte, oppnår vi læring. Vi må derfor være grundige med å trene de situasjoner som vi møter og gjerne vil beherske i spillet Fotball. Derfor må vi etterligne det vi gjør i kampene (spillsituasjonene eller deler av dem)».

Ad kapittel 2 – Bring Hjerner i samspill

Hjernen er nervesystemets hovedcomputer. Den bearbeider de inngående sanseinput, kontrollerer kroppens funksjoner og er sete for bevisst erkjennelse og viljestyrte handlinger. I dette kapitlet settes det fokus på å få konkret viten og forståelse for hjernens måte å arbeide på. Tre begreper som kanskje ikke er så allment kjent for de fleste av oss: Amygdala - er det senter som styrer våre følelser og motivasjon. Den er en form for hjernens vakthund som reagerer på fysiske farer, herunder det  som oppfattes  symbolske farer. Hippocampus – spiller en sentral og avgjørende rolle  for vår hukommelse og innlæring samt vår orienteringsevne, da den mottar input fra våre sanser og kobler dem med emosjonell respons fra Amygdala. Pannelappene styrer vå motorikk, personlighet samt adferd og har tak i mange av de funksjoner som gjør oss til reflekterende og handlende mennesker. Det er både logisk og forståelig at kunnskap om hjernen er nyttig for det praktisk arbeidet med talentutvikling. Forfatterne viser ved case og forslag til hvordan dette kan gjøres i praksis.

Ad kapittel 3 -  Bring hjerter i samspill

I dette kapitlet beskrives forskjellige områder/forhold som er avgjørende i arbeidet med å skape optimale talentutviklingsmiljøer med utgangspunkt i generelle betraktninger omkring involvering og mottakelse. Dette følges opp med et avsnitt om beskrivelse av robusthet sett fra forskjellige vinkler og med avsnitt om hvordan den kan bearbeides. Deretter følger et avsnitt om diverse motivasjonsteorier og hvordan de rent praktisk kan fungere. Dessuten blir det gitt anvisninger/ideer til hensiktsmessige kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmål. Til sist henledes oppmerksomheten på forskjellige mentale forberedelser spillerne og treneren kan bruke for understøttelse i arbeidet. God kobling mellom viktig kunnskap  og forslagene til bruk i det praktiske arbeidet.  

Ad kapittel 4 – Trenerens kompetanse

Trenerens kompetanse er avgjørende i forhold til å sikre optimal talentutvikling hos fotballspillere.  Den skal funderes på et bredt erfaringsgrunnlag og skal omfatter pedagogikk, sosiologi, psykiske/mentale og etiske aspekter. Fotballdybde skal funderes på et bredt erfarings- og verdigrunnlag. Forfatterne går bl.a. inn på teamorienterte egenskaper. I følge en rapport fra 2018 om profesjonelle elitefotballspilleres tanker og holdninger finner man interessante synspunkter innenfor sosial kapasitet, sosiale relasjoner sosial utvikling og sosiale behov. Andre overskrifter i dette kapitlet: Beskrivelse av relasjonell tillit, Trener-/lederkompetansen, Støtte treneren i å nå ut til spillernes foreldre, Den lille klubb kontra den store klubb, Konsekvenser for trenerutdannelse, Positive tanker og tillit, Treneren skal lede treningen, Læring (med fem forskjellige læringssystem – kognitive, emosjonelle, sosiale, fysiske og reflektoriske læringssystem), Analytisk kontra global tilnærming i læring, lagsutvikling (individuell utvikling), Dannelse og utvikling av lag, Felles motiverende mål, Forståelse for roller og perspektiver, Relasjonene og kommunikasjonen fungerer, Læringsforløp i kommunikasjon, Læringsaktiviteter, Hvordan ta beslutninger? Håndtering av eventuelle konflikter. Oppgaverelatert læringsklima, treningsmetoder i praksis (treneren med ansvar for treningen og talentene for læringen), trenerens oppfattelse av spillerne, treneren på benken, trenerens kompetanseutvikling i klubb. Altså mye god bevisstgjøring av sentrale forhold i et fotballmiljø og nyttige tips for utvikling. 

Ad kapittel 5 – Spillerens læring

Her får vi i utgangspunktet et felles dansk-norsk syn i og med at det henvises til NFFs bok «Ferdighetsutvikling i fotball» med forklarende underpunkter som har vært sentrale i opplæringen. Det er selvfølgelig både positivt og gledelig. Vi finner videre overskrifter som læringsoverveielser, læringsmiljø, å bli til noe, undring og nysgjerrighet er sentrale elementer, Den aktive hjerne, kunstens åtte vaner, forberedelse av lærings-forløp, et case 1. berøring – et læringsforløp, hvordan gjennomføre et læringsforløp i praksis, et case - læringsforløp i gjenpress, beskrivelse av åtte gode fotball-vaner. Man skal evne å skape og praktisere en spill-strategi som er i overenstemmelse med de holdninger og  ideer som er grunnleggende hos de involverte. Verdifull bevisstgjøring og konkrete tips også her.

Ad kapittel 6 – Rekruttering – Mottakelse- Fastholdelse

Det overordnede mål er at det skapes passende og attraktive tilbud/muligheter for barn og unge slik at så mange som mulig, så lenge som mulig, blir aktive innenfor spillet fotball. For å oppnå dette best mulig er det i dette kapitlet satt fokus på områdene nevnt i overskriften. Her finner en synspunkter og eksempler på bl.a. rekruttering av flere talenter, eksempel på mottakelse i en ny klubb, overveielser i forhold til i troppens utvikling,  overveielser, eksempler på trener overveielser, overveielser om foreldre skal inndras i forløpet, spiller-/treneroverveielser, tenke team-orientert, slik kan du skape mer tillit og respekt som leder, skap sammenheng og mening i treningen, klubbkultur er et bærende element, hospiteringshysteriet i fotballen (med henvisning (med henvisning til norske Per-Einar Gjelsvik), redskaper for å gjennomføre spillerutviklingssamtaler. Igjen gode retningslinjer og føringer til hjelp for utøvelse i praksis.

Ad kapittel 7 - Dannelse og utdannelse

Utover ansvaret for spillernes fotballutdannelse mener forfatterne det er viktig at trenerne og klubbene samtidig påtar seg et ansvar for å holde fokus på dannelsesaspektet  hos spillerne. Begrepene defineres og det begrunnes hvordan de bør sees i en dualisme. Dessuten stilles spørsmålet: Hvilken grunnleggende dannelse og utdannelse kreves for å bidra til spillet fotball? Og det kommer det noen fornuftige eksempler på. Dette ender opp i en modell kalt «Dual career-modellen», som viser samspillet mellom utdannelse og eliteidrett samt de positive følgevirkninger. Her er også et par caser som illustrerer betydningen av denne dualismen. Få spillere oppnår sin drøm å komme på toppnivå i fotballen. Går ikke drømmen i oppfyllelse er det fint at man gjennom fotballen har fått en ballast som er nyttig også utenfor fotballen. Her også gis det synspunkter og prinsipper for oppfølging i praksis som synes relevante og fornuftige.

Ad kapittel 8 – Bokens perspektiv

Følgende spørsmål blir stilt: Hvorfor er denne boken viktig for talentutviklingen i dansk fotball? Og forfatterne gir sine begrunnelser og svar. Til slutt vil jeg gjerne sitere avslutningskommentarene i boka: «Derfor skal vi; - tenke holistisk ved å bringe hjernen og hjertet i spill og huske at det er kun verdi i felles løsninger,  - fokusere på innhold, miljø og felles glede  og nedprioritere isenesettelse, -skape flere vinnere som får et sterkt livsgrunnlag og livsdugelighet gjennom å gjøre læring og mestring til nøkkelverdier i arbeidet, - skape spillere og trenere som oppfatter fotball som en oppgave vi skal løse sammen for å gi fotball et fundament for talentvekst innenfor og utenfor strekene»

Det har vært interessant å lese denne boken. Selv i et langt liv i fotballen må jeg innrømme at mitt fokus i stor grad har vært rettet mot kjernen i selve spillet og konsekvensene det har for å lære spillet. Men på en snevrere måte enn denne boken presenterer. Derfor var det både bevisstgjørende og nyttig å ta del i denne «tilleggskunnskapen». Jeg er vel litt for gammel til å praktisere den, men jeg vil absolutt anbefale boken for alle praktiserende trenere.

Jeg vil gjerne gratulere vår danske venner med et vel utført bidrag til utvikling av fotballen!

-- annonse --