-- annonse --
Nyheter
SATSER LOKALT: Teddy Moen og NFT ønsker å etablere flere lokale trenerforeninger under NFTs paraply flere steder i landet. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 2/2021.

– Administrasjonen er i gang med et prosjekt hvor man skal forsøke å etablere to-tre lokale trenerforeninger i løpet av dette året, forteller daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening.
  Han legger til at formålet er å styrke NFTs arbeid regionalt, gjøre foreningen mer synlig, komme nærmere trenere over hele landet og bidra til å rekruttere flere medlemmer.

Eierskap til visjonen

– Vi mener dette er avgjørende grep for å skape mer eierskap til visjonen for fotballtrenere i Norge, et arnested for potensielle ledere og ikke minst skape grobunn for et mer levende trenermiljø rundt om i landet, sier Moen.
  Han mener nøkkelen for å lykkes med planene, er å identifisere sentrale «drivere» blant medlemmene – som har tid, lyst, engasjement og nettverk og en ambisjon om å bygge en lokal forening.
  – Disse miljøene vite at dette skal løftes gjennom god støtte fra sentralt hold, administrativt og litt økonomisk. Disse foreningene vil være NFTs forlengende arm ut på grasroten.

Minst to i år

NFT har satt av midler i budsjettet for å få opp minst to lokale trenerforeninger dette året. Moen selv har denne våren tatt initiativ til å gjøre NFT-Agder (som en del av kretsen NFF Agder) til den første lokale foreningen.
  – Dialogen med krets (NFF Agder) og toppklubb (IK Start) er opprettet, og de er positive til initiativet. NFT mener disse er avgjørende samarbeidspartnere i arbeidet med å bygge gode og lokale møteplasser for fotballtrenere, understreker han.

– Tida er inne for å etablere «røttene» som NFT skal vokse på inn i fremtiden. Det må ikke bli en sovepute at vi er den største trenerforeningen i Europa per capita – med over 3 000 medlemmer, utgir eget magasin, har Cupfinaleseminaret og står sterkere i norsk fotball enn noen gang etter 35 års drift.

Bransje i endring

Teddy vet at fotball, trenere og verden for øvrig er i endring, og at pandemien vil påvirke også fotballtrenerbransjen på måter man ikke kan forutse.
  – Men vi vet er at trenerrollen og fotballfaget er noe unikt, og at det er fotballtreneren som har de aller beste forutsetninger for å gå i bresjen for å skape en kultur for fysiske møteplasser som kan bety en forskjell!
  Han presiserer at NFT ikke ønsker å etablere en forening for trenere som skal konkurrere med allerede eksisterende møteplasser for fotballtrenere. Den lokale foreningen skal fylle et behov for styrking av kollegialitet, økt bevissthet rundt trenerrollen, nettverksbygging og ikke minst bidra til kunnskapsdeling og debatt.
  – Alle fotballtrenere, uavhengig av rolle, nivå og erfaring skal være velkommen til å delta i den lokale foreningen. Også de som ikke er medlemmer i NFT. Spesielt vil vi ønske kvinner og unge trenere velkommen. 

  • Medlemmer rundt om i landet kan ta kontakt på e-post: om de er interessert i å ta et initiativ for å etablere en lokal trenerforening.

Fra NFTs vedtekter – om regionale trenerforeninger

Da NFT ble etablert som en nasjonal interesseforening for fotballtrenere i Norge i 1986, ble det opprettet flere lokale eller regionale trenerforeninger. Foreningene hadde en formell tilknytning til NFT, med vedtekter utarbeidet sentralt og et krav om styre og regnskap mm. De siste 10 årene har det ikke vært noen aktive lokal-foreninger under NFT.

Dette står det i NFTs vedtekter:

  • 7 REGIONALE TRENERFORENINGER

a. Regionale trenerforeninger arbeider primært med fotballfaglige spørsmål. I saker som vedrører trenerens arbeidsvilkår og rettsikkerhet, er NFTs styre ansvarlig organ.
b. Regionale foreninger plikter uten opphold å melde slike saker til NFTs styre.
c. Det forutsettes medlemskap i NFT for å kunne bli medlem av regional forening.
d. Regionale foreninger avgjør selv sine innmeldings- og årsavgifter.
e. Regionale foreninger avgjør selv om foreningens møter er åpne for ikke medlemmer.
f. En regional forening skal i utgangspunktet omfatte en fotballkrets, unntak avgjøres i samråd med NFTs styre.
g. For regionale foreninger kan antall styremedlemmer reduseres, avhengig av lokale forhold.
h. Regionale foreninger avgjør selv om reise- og diettutgifter kan dekkes etter gjeldende satser.
i. Årsrapport fra den lokale foreningen sendes NFT.
j. Ved oppløsning av regionale foreninger, tilfaller alle aktiva NFT.
k. For øvrig gjelder samme vedtekter for regionale trenerforeninger som for NFT.

-- annonse --