-- annonse --

Hensikt

Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet 9.november 1986, skal arbeide for å:
1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid.
2. Sikre at norske fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning.
3. Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn.
4. Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger.

Visjon

NFT skal gi TRENEREN trygghet, inspirasjon og utvikling.

Etiske retningslinjer

• Trenere må respektere rettighetene, verdigheten og verdien til hver enkelt person og behandle alle rettferdig.
• Trenere må sette spillernes trivsel og sikkerhet foran alle andre interesser, inkludert prestasjonsutvikling.
• Trenere må rette seg etter de retningslinjer og reglene som er satt av Norges Fotballforbund.
• Trenere må utvikle passende arbeidsforhold til sine spillere, med gjensidig tillit og respekt som fundament.
• Trenere må oppmuntre og veilede spillere til å akseptere at de selv står ansvarlig for sin oppførsel og sine prestasjoner.
• Trenere har ansvar for at aktivitetene de leder er tilpasset alder, modningsnivå, erfaring og ferdigheter hos sine spillere.
• Trenere bør, så tidlig som mulig, gjøre det veldig klart for spillere (og i mange tilfeller foreldre), nøyaktig hva som forventes av dem og også hva de skal kunne forvente fra treneren(e).
• Trenere må samarbeide med andre fagpersoner (andre trenere, dommere, lærere, leger, fysioterapeuter osv.) i spillernes beste interesser.
• Trenere må alltid representere de positive aspektene ved sporten (Fair Play) og aldri bryte Norges Fotballforbunds regelverk, vise oppførsel som bryter med regelverkets idé eller bryte regler og reguleringer for ulovlig bruk av narkotika, doping eller andre substanser.
• Trenere må konsekvent sette en høy standard og være gode rollemodeller i sin oppførsel og måten de fremstår på.
• Trenere skal ikke bruke eller akseptere upassende språkbruk

I tillegg til disse etiske retningslinjene må medlem av trenerforeningen forholde seg til NFTs vedtekter. Brudd på disse vil bli behandlet etter NFTs sanksjonsprotokoll.

Kjerneområder

Norsk Fotballtrenerforening vil bygge sin virksomhet rundt tre kjerneområder (3 Fèr):
• Fagforening (sikkerhet)
• Faget (utdannelse og utvikling)
• Forvaltning (effektiv organisasjon og service)

1. Fagforening

Strategi
• Differensiering av medlemskap
• Utarbeide etiske retningslinjer (Code of Conduct) for fotballtrenere
• Ha oppdaterte, standard arbeidsavtaler for trenere (kontrakter) i ulike roller
• Tilgang på juridisk kompetanse/oppfølging i alle spørsmål omkring treneren
• Styrke kunnskapsnivået og bevisstheten blant fotballtrenere om arbeidsrett og kontraktsforhold i trenergjerningen.
• Støtte medlemmer som er i tvist, konflikt eller på ulike måter har utfordringer i sitt arbeidsforhold som fotballtrener
• Arbeide for at fotballtrenere – uavhengig av nivå – skal føle tilhørighet i et faglig- og sosialt miljø tilpasset den enkeltes behov og ønsker

Virkemidler og tiltak
• Gjennom arbeidsavtaler, kontrakter og kommunikasjon sikre den enkelte trygghet
• Etablere flere fagforeningstilbud/service for yrkestrenere (PROFF medlemskap)
• Samarbeide med etablert advokatfirma om tilgang på juridisk kompetanse/oppfølging
• Utvikle ett eget informasjon-sted om arbeidsrett og kontraktsforhold – knyttet til fotballtrenere – på foreningens nettside/r
• Bidra med informasjon (samt møtevirksomhet) overfor NFF, NTF, NIH og andre institusjoner og organisasjoner
• Forsterke betydningen av kontrakter via medlemsblad, nettsider, sosiale medier, kronikker og på tiltak/kurs
• Gjøre Trenerdatabasen.no mer kjent blant medlemmer, andre fotballtrenere, klubber/lag og andre organisasjoner

Resultatmål
• Innføre mer differensierte medlemskap i løpet av HP-perioden (grasrot- og proff-medlemskap)
• Alle våre medlemmer skal lett finne sin tilpassede kontrakt hos oss med veiledning.
• Være synlig i alle trenerkonflikter som når offentlighetens lys.
• Skal ha juridisk rådgiver samt kompetanse i styret og administrasjon vedr. inngåelse av kontrakter og konflikthåndtering
• Arrangere ett tiltak hvert år med fokus på arbeidsrett, kontraktsforhold, helse, forsikring, pensjon og media-håndtering
• Forsterke eksempler på gode holdninger blant trenere (via medlemsblad, nettsider, sosiale medier og på tiltak)
• Skrive minst tre kronikker i landsdekkende media hvert år.
• Alle utlysninger av trenerstillinger skal formidles gjennom våre kanaler.

2. Faget

Strategi
• Støtte opp om Norges Fotballforbund sine tilbud innen formell utdanning av fotballtrenere på alle nivåer
• Påse at NFFs trenerutdanning møter profesjonskravene og tilfredsstiller de behov bransjen krever og forventer
• Arbeide for en økt aksept for profesjonalisering av treneryrket innen topp-, bredde- (ungdom/voksen) og barnefotballen.
• Arbeide for at formell trenerutdanning/kompetanse er et krav for å tiltre ulike trenerfunksjoner/-roller innen flere områder enn kun toppfotballen.
• Videreutvikle samarbeidet med Norges Fotballforbund rundt formell etterutdanning av fotballtrenere på UEFA PRO-, A- og B-lisens nivå
• Etablere en dialog med Norges idrettshøgskole og andre universitet/høgskoler for å bidra til å styrke den mer «akademiske» og pedagogiske trenerutdanningen.
• Bidra til at faglige impulser fra internasjonal fotball tilkommer norsk fotball og norske trenere.

Virkemidler og tiltak
• Utgi magasinet «Fotballtreneren» (papir og e-post) og formidle andre fotballfaglige magasin til våre medlemmer og andre miljøer innen fotball og idrett
• Sørge for at www.fotballtreneren.no er ett nettsted trenere og andre deler av fotballmiljøet i Norge er kjent med og benytter
• Videreutvikle Cupfinaleseminaret som Norges ledende møteplass for trenere i alle målgrupper
• Videreutvikle Nordisk Fotball Trenerkonferanse som Nordens ledende møtested for fotballtrenere i Norden med fokus på spiller- og talentutvikling
• Arbeide for å utvikle flere og bedre etterutdanningstilbud for trenere
• Sette «kvinnelige fotballtrenere» på dagsordenen via «Fotballtreneren», via NFTs nettside og på tiltakssiden
• Fokusere på betydningen av at kvalifiserte trenere arbeider innen barne- og ungdomsfotballen (gjennom artikler i blad, nettsted, kronikker og sekvenser på foreningens tiltak)
• Tilbud om fag- og impulstiltak for trenere på klubb/lagsplan
• Bidra til at flere norske fotballtrenere drar ut for å hente impulser fra internasjonal fotball gjennom NFTs trenerstipend
• Sørge for at medlemmer av NFT er kjent med ulik utdanning for fotballtrenere, kurs- og impulstilbud i Norge og i utlandet

Resultatmål
• Utgi magasinet «Fotballtreneren» fire ganger pr. år
• Minst 4-5 nyhetssaker på www.fotballtreneren.no hver uke
• Arrangere Cupfinaleseminaret (3 dager) hvert år som en møteplass for ulike målgrupper av fotballtrenere for faglig påfyll og etterutdanning (Pro, A og B)
• Arrangere Nordisk Fotball Trenerkonferanse hvert år (2 dager) som en møteplass for spiller- og talentutviklere i Norden
• Arrangere 4-5 etterutdanningstilbud for trenere med UEFA B-lisens
• Arrangere ett tiltak hvert år med fokus på kvinnelige fotballtrenere
• Skrive minst tre faglige artikler hvert år om utdanning, fotball-faget eller trenerrollen (gjennom blad, nettsted, kronikker i media etc)
• Utarbeide noen maler for fag- og impulstiltak for trenere på klubb/lagsplan, hvor erfarne trenere (medlemmer) engasjeres til å bidra med innhold og tilrettelegging
• Arbeide for å utvide NFTs trenerstipend og lage nærmere vedtekter knyttet til disse

3. Forvaltning og organisasjon

Strategi
• Man skal arbeide for å ha åpenhet og tilgjengelighet
• Man skal arbeide for å ha en strukturert og effektiv organisasjon
• Man skal fremstår som en proaktiv organisasjon
• Man skal til enhver tid ha tilgjengelig/tilgang til kompetanse som medlemsmassen etterspør
• Man skal ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige driften
• Man skal arbeide for å fremme frivillighet og dugnad i foreningen
• Man oppretter ad-hoc utvalg, grupper og komiteer ved behov
• Man skal bli mer synlig i norsk fotball
• Man skal ha god økonomisk styring og en sikkerhet for vanskeligere tider

Virkemidler og tiltak
• Utvikle differensierte medlemskap som et virkemiddel for økt kvalitet i oppfølging av fotballtrenere på ulike nivå
• Fortsette utviklingen av IKT-verktøy for å fremme økt effektivitet i det administrative arbeidet og i samhandlingen mellom foreningen og dets medlemmer
• Sikre at inntekter fra medlemskontingent og egne arrangement utvides
• Fokus på å ivareta interessene også for yrkestrenere og profesjonelle fotballtrenere

Resultatmål
• Antall medlemskap:
- 3000 medlemmer innen utgangen av 2017 (80 klubbmedlemskap)
- 3150 medlemmer innen utgangen av 2018 (90 klubbmedlemskap)
- 3300 medlemmer innen utgangen av 2019 (100 klubbmedlemskap)
• Omsetning i kroner:
- Over 5,3 mill. kroner innen 2017
- Over 5,6 mill. kroner innen 2018
- Over 6,0 mill. kroner innen 2019
• Administrative ressurser
- Daglig leder (1 årsverk) + innleide konsulenter (1 årsverk) – 2017
- Daglig leder (1 årsverk) + innleide konsulenter (1,5 årsverk) – 2018
- Daglig leder (1 årsverk) + konsulent fast* (1 årsverk), pluss innleide konsulenter (0,5 årsverk) – 2019

Egenkapital

Til enhver tid tilsvarende en årslønn for ansatte i foreningen.

Internasjonalt utviklingssamarbeid

NFT skal vise et engasjement for mennesker som opplever fattigdom, konflikter, nød og diskriminering, basert på fotballfamiliens solidaritetstanke.

NFTs internasjonale utviklingsarbeid skjer i hovedsak i samarbeid med MYSA (Mathare Youth Sports Association) og MViN (MYSAs Venner i Norge).

 

-- annonse --