Skriv ut denne siden
Samfunnsansvar
ENORM INNSATS: Det er enorm aktivitet i fotball-Norge. En helt utrolig stor frivillig innsats fra trenere, ledere, foreldre og andre frivillige gjør det mulig. Foto: Ivar Thoresen
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Nå står kommunevalget like for døren. Hvordan opplever du at dine kommunepolitikere bryr seg om klubben og din formidable frivillige innsats for barn og ungdom? 
Er dette noe som blir dratt frem i debatten og som gjør deg stolt?
Da er det kanskje på tide å dele denne artikkelen på sosiale medier så skjønner politikerne betydningen av din innsats for lokalsamfunnet.

I en «vanlig bedrift» ville 10 000 stillinger ha utløst nærmere 5 milliarder i årlige lønnsutgifter, om det hadde vært aktuelt. Tenk hvilken «bedrift» dette  ville vært  for vårt samfunn (Statsbudsjettet er 1 430 milliarder kroner)
Vi skal se nærmere på hvordan man har kommet frem til disse tallene. Fra nå av bør dette legges inn i en hver samfunnsdebatt for å sette fokus på hvor viktig frivilligheten i norsk fotball - og i idretten generelt er.

Dansk utredning om frivilligheten

Tallene som vi bygger først på er en dansk utredning om frivilligheten i fotballen, en DBU «Samfundsøkonomisk betydning af fodbold i Danmark» For spesielt intereserte er det en link til hele den danske utredningen på slutten av denne artikkelen. Er godt sammenlignbar for oss i Norge.
Det har vært vanskelig  å finne en tilsvarende samfunnsmessig utredning av frivillighetens betydning innen norsk fotball. Det eneste jeg finner er en presentasjon under en Idrettspolitisk konferanse i Trøndelag i 2006 av Karen Espelund, daværende generalsekretær, NFF. Det er også en link til denne på slutten av artikkelen.

Sammenlignende faktatall

Dansk fotball består av cirka 1 650 klubber, rundt 300 000 spillere og omlag 126 000 frivillige.
Ut fra en gjennomsnittmåling av hvor mye tid en frivillig legge ned pr. uke og måned har man i Danmark kommet frem til total gjennomsnittlig timeantall som tilsvarer 9 165 heltidsstillinger.
Dette kan sammenlignet med Aarhus Universitetshospital når det gjelder stillinger.
Om den frivillige arbeidsinnsatsen her skulle vært lønnet hadde dette dreid seg om 4,145 milliarder kroner.

Norsk fotball, som består av 1822 klubber, rundt 400 000 spillere og omtrent 130 000 frivillige, vil ut fra de samme gjennomsnittmålinger som er lagt til grunn i Danmark, komme opp i et timeantall som tilsvarer over 10 000 heltidsstillinger i en norsk bedrift. Skulle denne frivillige arbeidsinnsatsen i norsk fotball vært lønnet hadde det dreid seg om nærmere 5 milliarder kroner i året. Gjør oppmerksom på at vi ikke har tilsvarende norsk utredning så tallene som fremkommer her må selvsagt kvalitetssikres, men tallene vil uansett bli høyere enn i Danmark.
Jeg antar at det gjennomsnittlige timetallet ligger langt høyere i Norge, da reisetid til treninger og kamper er langt lengre her på grunn av avstander og geografisk beliggenhet. Innen enkelte fotballkretser kan det fort bli en reisetid opp mot fire timer og lenger, tur retur for en kamp i barne- og ungdomsfotballen.

Samfunnsmessig betydning

Den Danske utredningen oppsummerer betydningen av frivilligheten på følgende måte:
• Fodbold har stor betydning for det danske samfund, og spiller en væsentlig rolle i mange danskers hverdag.
• Dansk Boldspil-Union (DBU) er dermed med til at gøre en forskel i samfundet, med fodbold som redskab.
• DBU er det suverænt største specialforbund i DIF med fodboldklubbernes ca. 336 713 medlemmer (2016). 
• DBU og fodboldklubberne spiller en afgørende rolle i forhold til at fremme en sund og aktiv livsstil i Danmark. 

Vi tar også med et sitat fra en artikkel med følgende overskrift:
«Frivillige er en guldgrube for kommunene
Sitat: For hver krone kommunen investerer i deres lokale fodboldklubber får de deres investering mange gange igen. Samtidig skaber fodboldklubber en enorm kommunal værdi i form af sundhedsfremmende aktiviteter, lokalt sammenhold, integration og fritidsaktiviteter.
Alt sammen områder, der må stå højt på ønskelisten hos de kommunalpolitikere, der snart skal på valg.»
Alt som her blir nevnt kan overføres til Norge og ganges med 3,14.

Norsk fotball drives av frivillighet

Som tidligere referert til finner jeg følgende beskrivelse av frivilligheten i Norges Fotballforbund.
Det har aldri vært en større frivillig innsats i norsk fotball enn i dag! 
 • Norsk fotball er totalt avhengig av frivilligheten! 
 • Frivillighet – en verdi i seg selv! 
 • Deltagelse oppleves å ha en egenverdi!
 • Gir læring på nytt felt! 
 • Sosialt fellesskap!

Fotballens fire viktigste sosiale funksjoner for barn og ungdom er:  
 • den sosialiserende
 • den mentalt forebyggende. 
 • den sosiale nettverksfunksjonen. 
 • den sosialt inkluderende.
NFFs strategi for å styrke/utvikle frivilligheten? 
Skape vi-følelse
Klubben = limet i lokalsamfunnet/bygda
Fotball er nærmiljøpolitikk i praksis! 
I storbyene, i alle små lokalsamfunn 
Fotballen er innkluderende og åpen for alle.

NIF sitt estimat om frivilligheten

For de som vil lese NIF sitt Idrettspolitiske dokument 2015-2019 se linken til slutt i denne artikkelen.
NIF sin illustrasjon over frivilligheten i Norsk idrett, trenger kanskje en oppdatering når vårt estimat rundt fotball er rundt 5 milliarder?

 Frivillig innsats nyNIF sin illustrasjon over frivilligheten i Norsk idrett, trenger kanskje en oppdatering når vårt estimat rundt fotball er rundt 5 milliarder?

Hva ønsker regjeringen med frivilligheten?

Frivillighet har en sentral plass i regjeringens plattform derfor regjeringen lansert en intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.
Stikkord i denne sammenheng er:

Den norske regjering bevilger selvsagt store beløp til norsk idrett hver år, men spørsmålet er om det blir målt opp mot den enorme arbeidsinnsatsen som frivilligheten nedlegger?
Det er kjent at regjeringen nå jobber med en ny frivivillighetsmelding som skal munne ut i en Stortingsmelding.
Alle som har tanker rundt hvordan den statlige frivillighetspolitikken bør utformes oppfordres til å sende.
Er den kommet ut??
 skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

Hva ønsker man å oppnå med dette?

Gjennom den danske utredningen tror jeg DBU har klart å synliggjøre hvor mye verdiskapning frivilligheten i fotball betyr for det danske samfunnet og ikke minst i lokalsamfunnet.
Hensikten er å åpne øynene på politikere og ikke minst Folketinget slik at bevilgninger blir i forhold den innsats og betydning frivilligheten har.

Det er å håpe at Norges Fotballforbund følger etter i samme fotspor som DBU og sørger å få igang en tilsvarende utredning med påfølgende debatt av frivillighten betydning for fotballen her i Norge. 
En har lenge rettet blikket mot Island hvor stat og kommuner i mange år har honorert idretten og fotballen med bevilgninger på en helt annen måte enn her i Norge. For eksempel ved å ansette trenere i barnefotball som får kommunal støtte.

Ser frem til en ordentlig debatt rundt frivillighetens betydning for Norsk fotball og samfunnet for øvrig, spesielt nå foran et kommunvalg.